Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter
 • | nyhet
  ”Vatten är avgörande för Indiens tillväxt”
  Indien, som är ett av världens största och folkrikaste länder, står inför stora utmaningar med förorenat vatten och vattenbrist. På Världsvattendagen delar IVL:s affärsutvecklare i Indien, Rupali Deshmukh, med sig av det senaste från IVL:s arbete i Mumbai.
 • | nyhet
  Rapport om luftföroreningar med fokus på partiklar
  Luftföroreningar är en av de största miljöriskerna för människors hälsa – och partiklar, som bland annat kommer från förbränning och vägslitage, är den luftförorening som har störst negativa effekter. För att öka kunskapen om partiklar har Naturvårdsverket tagit fram en ny rapport där flera av IVL:s luftexperter medverkar.
 • | nyhet
  Projekt undersöker företagens frivilliga klimatarbete och behovet av styrmedel på godstransportområdet
  I ett nytt forskningsprojekt ska IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborgs universitet samt hållbarhetsbyrån Transformity, som driftar företagsnätverket Hagainitiativet, undersöka företags frivilliga klimatarbete kopplat till deras köpta godstransporter. Projektet som finansieras av Trafikverket via forsknings- och innovationssatsningen Tripple F Fossil Free Freight kommer belysa hur klimatmål och arbetet med att minska klimatutsläppen kan samverka med befintliga styrmedel och vilka nya styrmedel som behövs.
 • | pressmeddelande
  Ny studie: Så kan samhällets tillgång till kritiska råmaterial kartläggas
  Efterfrågan på metaller för klimatvänlig energiteknik kommer att öka dramatiskt de närmaste åren. Men hur mycket av dessa värdefulla metaller och mineral finns egentligen redan i omlopp? Betydande mängder resurser lämnar Europa i form av avfall och skrot, som potentiellt går att återvinna. För att få en bättre överblick har IVL inom samarbetet SMED tagit fram ett förslag på kartläggningssystem för kritiska råmaterialflöden i samhället.
 • | pressmeddelande
  Smart vattenövervakning med hjälp av ny uppfinning
  Klimatförändringar och urbanisering ökar städernas utmaningar med att hantera avloppsvatten, dagvatten och översvämningar. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram en uppfinning som med hjälp av sensorer och AI underlättar städernas övervakning och ger bättre beredskap att snabbt hantera olika förändringar.
 • | pressmeddelande
  Att skrota bilar i förtid inte optimalt enligt ny studie
  IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers Industriteknik har i ett forskningsprojekt studerat fördelar och nackdelar med en snabbare utskrotning av personbilar i Sverige. Enligt studien är det inte motiverat att subventionera förtida utskrotning av miljö- och trafiksäkerhetsskäl.
 • | pressmeddelande
  Stort möte om luftföroreningar samlar forskare och förhandlare från hela världen
  Luftföroreningar är den enskilt största miljörisken för människors hälsa. Den 12–16 mars samlas över 200 experter, forskare och förhandlare från hela världen i Göteborg för att stärka det internationella arbetet för bättre luftkvalitet. Mötet arrangeras inom ramen för det svenska EU-ordförandeskapet.
 • | pressmeddelande
  Mätningar visar höga kväveoxidutsläpp från fartyg
  Forskningsprojektet SCIPPER har mätt kväveoxidutsläppen från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön och som måste uppfylla de senaste miljökraven för avgasrening, de så kallade IMO Tier III-reglerna. Resultaten visar att fartygen i hälften av mätningarna släpper ut betydligt mer än de förväntade nivåerna.
 • | nyhet
  Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning
  Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag ta fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.
 • | nyhet
  Forskningsprojekt utreder om grön vätgas är vägen till fossilfri sjöfart
  Hur kan man framöver erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar? IVL deltar i EU-projektet Blue Supply Chains som ska studera bästa förnybara bränslelösningar och dess infrastrukturbehov inom sjöfarten, men också definiera krav för bunkring av dessa i Umeå hamn. Det kommer också ske en kunskapsöverföring av det svenska resultatet till andra Östersjöhamnar.
 • | pressmeddelande
  Matsvinn blir nya livsmedel i forskningsprojekt
  Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett initiativ som ska utveckla nya livsmedel genom att använda sidoflöden som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror.
 • | nyhet
  Smart City Roadshow – svensk delegation besöker tre indiska städer
  Med start i Pune, sedan vidare till Mumbai, och avslutningsvis till Panjim i Goa rör sig delegationen Smart City Roadshow. Resan är initierad av Vinnova och leds av IVL och med på resan är representanter från KTH, Lunds tekniska högskola och sex svenska företag. Målet är att stärka det svensk-indiska samarbetet med fokus på innovation och hållbara lösningar vad gäller städernas utmaningar och möjligheter.
 • | pressmeddelande
  Nätverk för cirkulärt byggande etableras i Skellefteå
  I Skellefteå ska aktörer från bygg- och fastighetsbranschen samlas i ett nätverk för cirkulärt byggande. Projektet som drivs gemensamt av Skellefteå kommun, CCBuild – Centrum för cirkulärt byggande och IVL Svenska Miljöinstitutet har som mål att göra återbruk till en naturlig del av byggprocessen.
 • | nyhet
  Remissvar avloppsdirektivet: Bra med skärpta reningskrav men det behövs bättre helhetssyn och vetenskaplig förankring
  IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar gällande EU-kommissionens omarbetade avloppsdirektiv. IVL välkomnar striktare krav för rening av näringsämnen samt det ökade fokuset på läkemedelsrester och andra mikroföroreningar. Vi efterlyser dock en tydligare vetenskaplig förankring vad gäller helhetsperspektiv och de kostnader som förslaget kommer att innebära för mindre reningsverk.
 • | pressmeddelande
  Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd
  Kapaciteten för att återvinna mer textil i Europa är stor. Det visar en kartläggning av ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av post-konsument-textil i Europa som har gjorts inom forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. Aktörerna finns runtom i Europa och har lovande tekniker för att kunna ta hand om vårt textilavfall.
 • | nyhet
  Fartygens skrubbervatten giftigt redan vid mycket låga koncentrationer
  När forskare i det EU-finansierade projektet Emerge studerade effekten av skrubbervatten på vattenlevande organismer, fann de skadliga effekter redan vid mycket låga halter. Resultatet belyser problemet med fartygens avgasreningssystem – som kallas skrubbrar och som gör det möjligt för fartygen att fortsätta att använda billigare bunkerolja samtidigt som de följer reglerna för svavelutsläpp från 2020.
 • | pressmeddelande
  Tonvis med fiskeredskap förloras till sjöss varje år
  IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket med finansiering från Nordiska ministerrådet beräknat de årliga förlusterna av fiskeredskap i de nordiska länderna. Studien belyser en stor miljöutmaning där kunskapen generellt är låg.
 • | pressmeddelande
  Flera tunga nya samarbetspartner när IVL fortsätter leda arbetet mot matsvinn
  IVL Svenska Miljöinstitutet får fortsatt förtroende att leda arbetet i den nationella överenskommelsen Samarbete för minskat matsvinn. Samtidigt intensifieras arbetet mot matsvinn i och med att flera tunga aktörer som Ica Sverige, Axfoundation och forskningsinstitutet Rise nu går med.
 • | nyhet
  Transporter, klimat och miljö i fokus för stor vetenskapskonferens i Göteborg
  Två stora internationella transportkonferenser – International Transport and Air Pollution och Shipping and the Environment ­– slås samman till en stor vetenskaplig konferens som hålls i Göteborg senare i år. På konferensen möts forskare, industri och beslutsfattare för att diskutera de senaste framstegen och vad som krävs för att minska transportsektorns miljö- och klimatpåverkan.
 • | nyhet
  Tre tips för hållbar elektronik
  Varje år uppkommer 50 miljoner ton elavfall världen över, motsvarande vikten av 4500 Eiffeltorn. Genom att tänka cirkulärt kan företag minska sitt klimatavtryck. På Circular Electronics Day delar IVL:s IT-chef Peter Lindén med sig av sina bästa tips för hållbar IT.
 • | pressmeddelande
  Fiberbankar – mindre bekymmersamt än befarat
  Förekomsten av fiberbankar och förorenade sediment utanför svenska skogsindustrier har rönt stor uppmärksamhet under senare år. I en ny studie har forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet använt sig av fisk för att bedöma miljösituationen i vattenområden utanför ett tiotal svenska pappers- och massafabriker.
 • | pressmeddelande
  Ny märkning för möbelbranschens leverantörer
  IVL:s dotterbolag Möbelfakta lanserar en ny märkning som ska göra det enklare för leverantörer och möbelproducenter att arbeta med Möbelfakta och kraven inom offentlig upphandling. Det första företaget som till fullo möter kraven och blir Möbelfakta READY har nu godkänts.
 • | pressmeddelande
  COP 15: Skydd av ekosystem är ekonomiskt rationellt
  Efter två veckors förhandling vid FN-konferensen COP15 har världens länder enats om att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030 samt återställa 30 procent av skadade naturområden. Avtalet ses som en framgång, men IVL:s Mats Töpel, som forskar på biologisk mångfald, påminner om att vi är helt beroende av fungerande ekosystem.
 • | pressmeddelande
  Centrum för cirkulärt byggande blir nytt dotterbolag till IVL
  Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, blir nytt dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet. Samverkansarenan som startade 2015 som ett projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation har vuxit kraftigt under åren och kommer nu fortsätta att utvecklas och drivas vidare i IVL:s regi.
 • | nyhet
  Nytt energilandskap på Gotland – värme, el och industri i samverkan för en livskraftig ö
  Gotland har pekats ut som ett pilotområde för att driva på omställningen till ett hållbart energisystem. I det nystartade projektet Got Heat ska energiexperter från IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.
 • | nyhet
  Miljövänlig båtbottenfärg mest effektiv mot påväxt
  Utsläpp från kopparbaserade båtbottenfärger är ett välkänt miljöproblem som skulle kunna undvikas enligt en ny studie. Forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet har visat att giftfri silikonbaserad båtbottenfärg var bättre på att hålla påväxt borta, jämfört med de kopparbaserade båtbottenfärger som testades. Att silikonfärgen dessutom är mer miljövänlig gör resultatet än mer intressant.
 • | nyhet
  Satelliter, AI och DNA ­­– nya verktyg i framtidens miljöarbete
  I framtiden övervakas utsläppen av metan och kvävedioxid med hjälp av satellitdata. Främmande arter identifieras av autonoma och AI-baserade instrument och biodiversitet mäts med DNA-sekvensering. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet i fyra parallella syntesprojekt undersökt digitaliseringens möjligheter inom hållbar miljöförvaltning.
 • | pressmeddelande
  Vägledning ska minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation
  Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest tagit fram en vägledning för hur fastighetsägare och byggentreprenörer kan minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnation.
 • | pressmeddelande
  Stora miljövinster med att återvinna mer kväve från avloppsvatten
  Stigande gödselpriser har det senaste året hotat den svenska matproduktionen och lett till att Jordbruksverket nu snabbutreder Sveriges och EU:s förmåga att producera inhemsk gödsel. Med ny teknik kan en del av gödselbehovet täckas av återvunnen näring från avloppsvatten. Det visar en ny forskningsstudie från IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Mälardalens universitet.
 • | pressmeddelande
  Fler åtgärder behövs för bättre materialåtervinning av plast
  EU-kommissionens nya förslag om skärpta regler för förpackningar ökar möjligheterna till bättre materialåtervinning av plast framöver. Men det behövs fler åtgärder menar IVL Svenska Miljöinstitutet som idag publicerar en expertsammanfattning med fokus på de kopplingar som behövs mellan designkrav, krav på användning av återvunnen plastråvara och system för materialåtervinning.
 • | nyhet
  Klimatsmarta energikliv med Tidstegen
  Energifrågan är en viktig pusselbit när allt fler bygg- och fastighetsbolag vill bli klimatneutrala. I Råängen i Lund har IVL, i samarbete med White arkitekter och energibolaget Kraftringen, jämfört olika energisystemlösningars klimatpåverkan med hjälp av verktyget Tidstegen.
 • | nyhet
  COP27: Framsteg för klimaträttvisa men inte för utsläppsminskningar
  Ett framsteg för klimaträttvisa men svagt vad gäller nya åtaganden för att fasa ut fossila bränslen och för att nå 1,5-gradersmålet. Så summeras resultatet av årets klimatmöte, COP27, i Sharm el-Sheikh Egypten, från flera håll.
 • | nyhet
  Handla byggvaror klimatsmart
  Visste du att vi på IVL Svenska Miljöinstitutet, tillsammans med hundratals samarbetsparter i bygg- och fastighetsbranschen, driver en marknadsplats där man kan hitta återbrukbara byggvaror och även aktörer som erbjuder cirkulära tjänster?
 • | nyhet
  Toaletten – miljöutmaning och mänsklig rättighet
  Miljarder människor runt om i världen saknar tillgång till rent vatten och säker sanitet. Sveriges avloppssystem har andra utmaningar och klarar bland annat inte av att rena bort vissa kemikalier och läkemedelsrester. Inför världstoalettdagen lyfter vi vikten av välfungerande avloppssystem.
 • | nyhet
  Så blir du en cirkulär och klimatsmart konsument
  Konsumtionsfesten Black Friday är i antågande och julen är en dryg månad bort. All nyproduktion kräver dock mycket resurser och leder till både avfall och utsläpp som bidrar till klimatförändringen. IVL:s expert Alexandra Wu tipsar om hur du som konsument kan göra mer klimatmedvetna val.
 • | nyhet
  COP27: EPD visar vägar till hållbart byggande
  IVL och dotterbolaget EPD International arrangerar i veckan ett sidoevent på klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. Evenemanget kommer att visa hur livscykelanalys och produktdeklarationer kan användas i byggsektorn för att uppnå utsläppsmål i Egypten, Mellanöstern och Nordafrika.
 • | nyhet
  PFAS – hur kan svenska avloppsreningsverk möta utmaningen?
  IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med forskare från SLU och Uppsala universitet samt flera VA-aktörer och Svenskt Vatten Utveckling tagit fram en kunskapssammanställning och vägledning om PFAS för svenska avloppsreningsverk.
 • | nyhet
  Cirkulära lösningar underutnyttjad klimatåtgärd i byggnader
  Klimatpåverkan från byggnader sker både under själva byggfasen och när byggnaden används. Med mer återbruk och delning går det att kraftigt minska utsläppen från både byggfasen och användningsfasen, det skriver IVL-forskarna Steve Harris och Érika Mata i en ledare i den ansedda tidskriften Resources, Conservation and Recycling.
 • | nyhet
  Nya Kiruna kan värmas bättre med spillvärme
  I Kiruna flyttar en hel stad. Det skapar utmaningar – men också möjligheter för nya och klimatsmartare lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet visar hur spillvärme från LKAB kan värma det nya Kiruna.
 • | nyhet
  COP27: "Progressiva länder måste göra allt för att påminna om ambition och 1,5 grader"
  Den 6 november inleds det internationella klimattoppmötet COP27 i Sharm el-Sheikh, Egypten. På årets möte förväntas fokus ligga på anpassning och hur man minska sårbarheten mot ett förändrat klimat. Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för utsläppsminskningar som etablerades vid COP26 förra året.
Nyhetsarkiv
Sidan senast ändrad: 2021-12-09

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen