En stad på vintern

Fossilfri och förnybar energi

IVL Svenska Miljöinstitutet har en stark kompetens inom det breda fältet energi och bidrar med forskning och uppdrag för en hållbar energiomställning, både lokalt och globalt.

Vi arbetar med industrins energiomställning, energieffektivisering i byggnader och med fossilfria bränslealternativ som biogas, vätgas och elektrobränslen. Fjärrvärmesystem och omställningen till flexibla system med värmeåtervinning från outnyttjade värmeflöden. liksom industriell symbios hör också till våra styrkeområden,

IVL har inom dessa områden lång erfarenhet av hållbarhetsanalyser inklusive livscykelanalyser, modelleringar och scenarioarbete samt tekno-ekonomiska utvärderingar, policyanalyser och analyser kring kritiska råmaterial.

IVL:s expertområden inom energi

Tjänster IVL erbjuder inom energiområdet

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle. Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Ett axplock av projekt av våra pågående energiprojekt

Energieffektivisering

Energianvändningen inom såväl bostäder, lokaler och industri behöver effektiviseras i alla led.

City apartments at night time reflecting from the windows in the water below.

Livsstil viktigt för klimatpåverkan från byggnader

Energianvändningen i byggnader med samma funktion varierar stort beroende på beteendemässiga faktorer. Men trots att vår livsstil har betydande effekter på energianvändningen saknas mycket forskning.

Läs mer om forskningsresultatet

Person som går inne i en fabrik

Satsning för cirkulär och resurseffektiv processindustri

I EU-projektet Retrofeed energieffektiviseras sex tunga industrier inom bland annat stål- och cementindustrin. Effektiviseringen sker med hjälp av både förbättrad utrustning och utveckling av kontrollsystem.

Läs mer om Retrofeed

Foto från gamla stan Stockholm. Äldre hus i flera färger vid ett torg.

Klimatbedömning av energiåtgärder

Tidstegen är metod och ett verktyg för att göra klimatjämförelser av olika energiåtgärder. Verktyget har utvecklats för att beräkna hur en förändrad energianvändning under driftfas påverkar framtida utsläpp av växthusgaser i energisystemet.

Läs mer om Tidstegen

Med fokus på hållbar energiförsörjning inom industrin, bygg- och transportsektorn.

Några av IVL:s experter inom energifrågor

Porträtt på Anton fagerström

Anton Fagerström

Gruppchef

IVL employee Nathalie Fransson

Nathalie Fransson

Expert fjärrvärme

Porträtt på IVL medarbetaren Johan Rootzen

Johan Rootzén

Expert industriell energiförsörjning

Bild på Julia Hansson

Julia Hansson

Expert drivmedel