person med blåa handskat tar prover i jord
  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är basen i vår verksamhet och utgör hälften av vår samlade verksamhet, vid sidan av vår uppdragsverksamhet.

En del av IVL:s forskning är så kallad samfinansierad forskning som finansieras av staten och näringslivet. Syftet med denna forskning är att driva frågor som är av stort intresse för näringslivet och som har generell relevans för samhället.

EU-finansierad forskning är en annan viktig del av vår verksamhet. IVL deltar i EU-projekt inom områden som är relevanta för svenska samhället och vi bygger därmed upp nätverk och kompetens i ett internationellt perspektiv. Även anslagsforskning är en viktig del av vår verksamhet. Utöver detta utför vi uppdragsforskning på uppdrag av externa kunder som kan vara företag eller hela branscher.

Samfinansierad forskning

IVL:s samfinansierade forskningsprogram är en unik möjlighet för svenska företag och branscher att genomföra forskningsprojekt på IVL med finansiering från både stat och näringsliv. Ett samfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt måste utgå från ett miljöproblem eller en miljörelaterad utvecklingspotential. Projektet struktureras och formuleras genom diskussion mellan finansierande intressenter från näringslivet och IVL samt med berörd temakommitté, där även resultatredovisning görs.

Gemensamt för forskningsprojekten är att de ska ha ett generellt samhällsintresse och innehålla väsentliga moment av forskning och utveckling. Resultaten från samfinansierade projekt är alltid offentligt tillgängliga. Alla privata företag och organisationer kan vara delaktiga i samfinansierade forskningsprojekt. Även offentliga organ som bedriver affärs-verksamhet kan räknas som näringsliv och omfattas av den samfinansierade forskningen.

Anslagsfinansierad forskning

IVL leder och deltar i ett stort antal forskningsprojekt och program med svenska anslagsgivare som Naturvårdsverket, Mistra, Energimyndigheten med flera. Forskningsfrågorna täcker ett brett miljöperspektiv och innefattar program om avfall, luftföroreningar, energi, klimateffekter och kemikalier.

EU-finansierad forskning

IVL har ett brett deltagande i EU:s forskningsprogram på miljö- och energiområdet samt inom regionala samverkansprogram. Vår EU-finansierade forskning täcker in grundläggande miljöfrågor som rör utsläpp, spridning och effekter av miljöföroreningar, klimat, hållbar stadsbyggnad, miljöteknik samt utveckling av verktyg och indikatorer och modeller för miljö- och resursbedömningar av produkter och processer.

Deltagande i EU-finansierad forskning initieras genom ansökningar till utlysningar från EU:s olika forskningsprogram. Eftersom ansökningar tas fram av internationella konsortier krävs goda kontakter och nätverk för att delta. IVL har genom många års engagemang i forskning inom EU byggt upp goda kontakter med många av Europas ledande forskningsutövare på universitet och institut.

Den EU-finansierade forskningen möjliggör också i många fall deltagande av näringslivspartners och här kan IVL erbjuda möjligheter för svenska företag att vara med i internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.

Gender Equality Plan

IVL har en GEP (Gender Equality Plan) i enlighet med obligatoriska och rekommenderade krav för sökande organisationer inom EU-Kommissionens forskningsprogram Horizon Europe. Vår GEP listar pågående och planerade aktiviteter relaterade till olika jämställdhetsfrågor, som lika möjligheter inom organisationen och integrering av genusperspektiv i forskningsprojekt.
Läs IVL:s GEP Pdf, 377.7 kB.

Forskningens samhällsnytta

Forskning inom hållbarhetsfrågor driver på en positiv samhällsförändring. IVL gör vetenskap till verklighet och inkluderar FN:s globala hållbarhetsmål i all vår verksamhet.
Läs mer om IVL:s arbete för de globala målen

Kontakta oss