Uppsala stad med domkyrkotornen

Energisystem

Utvecklingen av hållbara energisystem är vår tids stora tekniska, ekonomiska och politska utmaning. Vi på IVL analyserar hur denna utveckling kan påskyndas.

Omställning kräver hållbara energisystem

Omställningen till ett hållbart och robust energisystem kräver stora investeringar i energiteknik och energisystem som förbättrar effektiviteten och minimerar utsläppen av växthusgaser.

Vi utför systemanalyser, hållbarhetsbedömningar och klimatberäkningar för att kunna utvärdera olika energisystemlösningar. Med hjälp av modelleringsverktyg ökar vi kunskapen om hur olika energisystemkombinationer kan utvecklas och kopplas ihop med exempelvis industrin och transportsektorn. Vi utför tekniska och teknoekonomiska analyser och livscykelanalyser på olika kraftslag och fördjupande forskning på förnybara drivmedel och energikällor. 

Tillsammans med våra uppdragsgivare tar vi fram hållbara och resurseffektiva energilösningar.

Johan Larsson och Annamaria Sandgren i diskussion med White arkitekter och Kraftringen

Klimatsmarta energikliv med Tidstegen

IVL:s energiexpert Johan Larsson berättar om hur verktyget Tidstegen använts i ett projekt i Lund. I samarbete med White arkitekter och energibolaget Kraftringen har IVL jämfört olika energisystemlösningars klimatpåverkan med hjälp av Tidstegen. Läs artikeln.

Exempel på vårt arbete med energisystem

Vindkraft i kallt klimat

I rapporten Vindkraft i kallt klimat har forskare vid IVL undersökt vilka behov i form av mark- och resursanvändning som en storskalig utbyggnad av vindkraften i norra Sverige skulle medföra och vilka flaskhalsar som finns.

Läs mer om rapporten

Got Heat: Nytt energilandskap på Gotland

I projektet Got Heat ska energiexperter från IVL utveckla en energisystemmodell för Gotland och undersöka hur värme-, el- och industrisektor kan samverka för att ta vara på restvärme och bidra till en livskraftig ö med effektiv resursanvändning.

Läs mer om projektet på Gotland

Klimatneutralt Kiruna med hjälp av spillvärme

Den pågående stadsomvandlingen i Kiruna kräver en utveckling av energisystemet och stadens mål är ett klimatneutralt energisystem till år 2025. Projektet utreder hur Tekniska verken i Kiruna kan bidra till staden mål genom ökad spillvärmeåtervinning från LKAB.

Läs mer om projektet i Kiruna

Mistra Electrification: Fossilfri el till transporter

Det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Electrification syftar till att snabba på utvecklingen mot ett hållbart och effektivt energisystem genom att ta fram tillämpbar kunskap för en tekniskt, socialt och politiskt genomförbar omställning.

Läs mer om Mistra Electrification

Tidstegen: Klimatbedömning av energiåtgärder

Verktyget Tidstegen kan användas av exempelvis fastighets- och byggföretag för att beräkna olika energilösningars klimatkonsekvenser. Resultaten kan sedan användas som ett av flera beslutsunderlag vid val av olika energilösningar för byggnader.

Läs mer om hur du kan använda Tidsstegen

Hur blir Nordens energisystem klimatneutralt?

Starkare elnät, ökad flexibilitet, mer vindkraft och solenergi, elektrifiering av transporter, men även koldioxidavskiljning och lagring, är alla avgörande delar för att nå de nordiska klimatmålen. Det visar forskningen i Nordic Clean Energy Scenarios.

Läs mer om Nordic Clean Energy Scenarios

Nettonollutsläpp med Mistra Carbon Exit

Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit tar sig an det tuffa målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045. Fokus är omställning inom svensk industri och försörjningskedjorna för byggnader, transporter och transportinfrastruktur.

Läs mer om Mistra Carbon Exit

Hör våra experter berätta om grönare energisystem

Hör IVL- forskaren Kenneth B. Karlsson om hur vi kan minska utsläppen av växthusgaser och göra energiproduktionen mindre beroende av fossila bränslen.