1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Policyinnovation för cirkulär ekonomi
Två personer diskuterar över skärmar

Policyinnovation för cirkulär ekonomi

IVL arbetar med samskapande utvecklingsprocesser som ger en möjlighet att vara delaktig i att analysera och driva på policyinnovation. Processen gör att aktörer med olika kompetenser tillsammans tar fram och utvecklar idéer till nya policyer eller regler som behövs för att ta samhället mot cirkulär och delande ekonomi.

För att frigöra innovation för den cirkulära ekonomin behövs ofta nya incitament och möjliggörande regelstrukturer. Det kan handla om ändrade offentliga regler, nya bedömningar av myndigheter eller företags arbetssätt och samverkan. Genom en samskapande utvecklingsprocess kan aktörer med olika kompetenser tillsammans ta fram och utveckla idéer till nya policyer eller regler inom cirkulär och delande ekonomi.

Med IVL:s långa och breda erfarenhet av resurs- och materialflöden, liksom avfallshantering och beteendefrågor kring hållbar konsumtion och produktion, erbjuder vi dig som samhällsaktör en unik möjlighet att analysera och driva på policyinnovation. Då kan viktiga systemförändringar möjliggöras vilka bidrar till att ställa om samhället till en mer cirkulär och delande ekonomi.

Policyinnovation som verktyg, process och arena för innovation

Policyinnovation används som ett verktyg för innovation när problem kräver både kunskap och perspektiv från olika delar av samhället. Inte minst är det användbart när lösningarna innefattar någon typ av policyförändringar.

Ett policyinnovationsprojekt kan innehålla undersökning av regelhinder och affärsmodeller, design av styrmedel, visualisering av scenarier i en omställning, analyser av förutsättningar för beteendeförändringar samt mer traditionella konsekvens- och effektanalyser.

Resultaten kan exempelvis vara en faktabaserad och brett förankrad sammanställning om en fråga riktad till beslutfattare (en så kallad policy brief). Det kan även vara en överenskommelse om samverkan mellan aktörer kring en identifierad policyförändring, eller utvecklade och underbyggda förslag på nya styrmedel.

Behovsanpassad verktygslåda för policyinnovation

IVL jobbar metodiskt med policyinnovation utifrån en verktygslåda som ständigt byggs på av våra erfarenheter i tidigare projekt. Utformningen av arbetet anpassas till de specifika policyproblem de olika insatserna som identifierats har. Processen tar samtidigt hjälp av vår framtagna arbetsmetod.

Arbetet med policyinnovation bidrar till att aktörer inom cirkulär ekonomi, både privata, offentliga och ideella, bättre kan mötas och lösa olika policyutmaningar i samverkan.

Inom policyinnovation genomför IVL såväl små som stora uppdrag där delar eller hela uppdraget handlar om att i bred samverkan idéutveckla eller analysera policyåtgärder.

Samverkan sker alltid med en väl sammansatt aktörsgrupp som tillsammans med IVL:s experter och processledare undersöker problemet och formulerar olika policyåtgärder.

Information om deltagande i innovationshubben

IVL välkomnar en bredd av deltagare i policyinnovationshubben. Exempelvis företag som erbjuder nya resurseffektiva lösningar, ett branschsamarbete som vill riva hinder för mer resurseffektiv fungerande marknad, en ideell organisation som vill fördjupa sitt arbete inom cirkulär eller delad ekonomi, en kommun som vill utveckla en cirkulär och delad ekonomi, eller en myndighet som med cirkulär ekonomi ser nya utmaningar inom sitt område.

IVL hjälper dig att identifiera policyproblemet och sätta ihop en relevant aktörsgrupp för samverkan för att ta fram lösningar. IVL leder processen fram till ett resultat som gör att den fråga som identifierats har tagit ett tydligt steg vidare och presenterats för relevanta beslutsfattare.

Kontakta oss på IVL och beskriver din verksamhets behov så ger vi ett förslag på hur en policyinnovationshubb kan se ut och fungera utifrån era förutsättningar och önskemål. Kontakta Åsa Romson, forskare och projektledare på IVL, för mer information.

Exempel på IVL:s arbete med policyinnovation

Hör våra experter berätta mer om policyinnovation

Aktörsnära policyinnovation

Se videon när IVL:s forskare Åsa Romson och Annelise De Jong diskuterar aktörsnära policyinnovation med Naturvårdsverket.

Projektfakta

  • Policyinnovationer för cirkulär ekonomi
  • Budget: varier mellan olika projekt, vanligen 300 000 – 1 500 000 SEK
  • Period: 2022 -