1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-12-17] Kraftringen tar fram EPD för sitt fjärrvärmenät
Pressmeddelande | 2021-12-17
Fjärrvärme. Foto: Kraftringen

Foto: Kraftringen

Kraftringen tar fram EPD för sitt fjärrvärmenät

Kraftringen ska tillsammans med IVL ta fram en miljövarudeklaration, så kallad EPD, för hela sin fjärrvärmeproduktion. Syftet är att ge byggherrar ett tillförlitligt och jämförbart beslutsunderlag om miljöpåverkan hos olika energislag och på så sätt visa vägen för en mer hållbar energianvändning.

– Behovet av information som beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan på ett objektivt och transparent sätt ökar snabbt, särskilt inom byggbranschen. Den EPD som vi tar fram åt Kraftringen blir den första i sitt slag eftersom den rymmer hela fjärrvärmeproduktionen, och det blir väldigt intressant att se resultaten och hur de kan användas för att jämföra olika energilösningar, säger Elvira Molin, projektledare på IVL.

Miljövarudeklarationen som tas fram avser fjärrvärmenätet i Lund, Lomma samt Eslöv. Även det lågtempererade fjärrvärmenätet i Brunnshög i Lund får en egen deklaration. Metoden som används är EPD, Environmental Product Declaration, som är ett informationssystem som objektivt beskriver produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

– Vi vill bidra till att minska miljöpåverkan från energisystemet i södra Sverige. Genom att kunna presentera tillförlitlig och relevant data kan byggherrar i regionen göra jämförbara och bra val av energilösning till sina fastigheter, säger David Edsbäcker, affärsutvecklare på Kraftringen.

I en EPD beräknar IVL den totala miljöpåverkan för produktens – i det här fallet fjärrvärmens – livscykel, från utvinningen av råvaror, byggnationen av produktionsanläggningarna, framställning, infrastruktur, och slutligen energileveransen. Metodiken är således mer omfattande än dagens branschpraxis som framförallt studerar de direkta eller indirekta utsläpp som uppstår vid energiomvandlingen.

Genom att kvantifiera utsläppen under hela livscykeln erhålls en bild av de totala koldioxidutsläppen per levererad kilowattimme. I takt med att antalet framtagna EPD:er ökar och fler uppvärmningsformer inkluderas, kan miljöpåverkan från olika energilösningar utvärderas på ett mer tillförlitligt sätt.

– Att inkludera utsläpp från hela livscykeln, och inte bara utsläppen kopplat till energiomvandlingen, är för oss en trovärdighetsfråga. Med tredjepartsgranskade EPD:er av miljöpåverkan längs hela livscykeln, synliggör vi i siffror som visar att vår förnybara och återvunna fjärrvärme totalt sett är ett hållbart alternativ. Vi hoppas vår satsning inspirerar fler energibolag att ta fram EPD:er för sina produkter, säger David Edsbäcker.

Arbetet med att ta fram indata pågår just nu, och färdiga och publicerade EPD:er beräknas finnas tillgängliga för byggherrar under våren 2022.

För mer information kontakta:
Elvira Molin, elvira.molin@ivl.se, tel. 010-788 67 39
David Edsbäcker, affärsutvecklare Kraftringen, tel. 072-454 27 55

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev