1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-04] Nytt förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar
Pressmeddelande | 2020-06-04
Båtar i en hamn

Nytt förslag på miljömärkning av fritidsbåtshamnar

IVL Svenska Miljöinstitutet och Havsmiljöinstitutet har undersökt hur ett miljömärkningssystem kan användas för att minska miljöpåverkan från fritidsbåthamnar. I en rapport presenteras ett nytt förslag på hur en sådan miljömärkning kan se ut, där både omfattning och skadlighet av olika aktiviteter vägs in.

– Det här är första steget i att utveckla ett miljömärkningssystem. Under kommande arbete ska vi utvärdera konceptet i samarbete med pilothamnar, för att se hur det fungerar i praktiken och för att samla in underlag för anpassning och förbättring, säger Sara Sköld på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Fritidsbåtshamnar är redan idag föremål för en rad olika krav och regler men just miljömärkningar används bara i begränsad utsträckning. De system som finns fångar inte heller upp alla miljöaspekter som är relevanta, och är inte tillräckligt tydliga för att kunna ligga till grund för verklig, långsiktig miljöförbättring, menar rapportförfattarna.

– I projektet har vi kartlagt hur olika fritidsbåtshamnar arbetar med miljöfrågor idag och vi ser att det ofta saknas ett långsiktigt helhetstänk kring arbetet med miljöfrågor, där en konkret miljöplan tas fram och följs upp regelbundet. I vissa fall handlar det också om att ifrågasätta beteenden som bibehållits i många år men som faktiskt är miljöfarliga och kan skada havets ekosystem och människors hälsa, säger Sara Sköld.

Istället för att införa lagstiftning för att få fritidsbåtshamnarna mer miljövänliga, testas ett miljömärkningssystem som är baserat på ett index. Det omfattar fem olika områden inklusive utsläpp till mark och vatten, påverkan på den fysiska miljön, utsläpp till luft och resurs- och energiförbrukning, avfallshantering samt miljöledning och nödlägesberedskap. Indexet är poängbaserat och tar hänsyn till olika aktiviteters miljöpåverkan, där både skadlighet och omfattning vägs in.

– Fördelen med ett poängbaserat system är att det hjälper hamnarna att se vilka miljörisker som finns kopplade till deras verksamhet och vad de behöver prioritera för att minska sin miljöpåverkan. Indexet kan även anpassas för att ta hänsyn till olika typer av fritidsbåtshamnar, som till exempel olika storlek, aktiviteter och infrastruktur, säger Anna-Lisa Wrange på IVL.

Hon menar att miljömärkningen även kan fungera som en stödjande funktion för tillsynen av fritidsbåtshamnar. I nuläget föreslås att miljömärkningen är frivillig, men i framtiden skulle tillsynsmyndigheter kunna besluta att detta blir en obligatorisk åtgärd för alla fritidsbåtshamnar.

– Inom branschen och hos myndigheter finns det ett stort intresse för att utveckla och förankra ett miljömärkningssystem. Tanken är att det ska stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt, men långsiktigt även bidra till att skapa modellhamnar som aktivt arbetar för hållbar utveckling där nya metoder, tekniker och samarbetsformer testas och utvecklas, säger Anna-Lisa Wrange.

Rapporten har tagits fram av Havsmiljöinstitutet i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Havs- och vattenmyndigheten.

Ladda ner rapporten: Miljömärkning av fritidsbåtshamnar Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Sara Sköld, sara.skold@ivl.se, tel. 010-788 6802
Anna-Lisa Wrange, anna-lisa.wrange@ivl.se, tel. 010-788 67 04

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev