1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-16] Hur påverkas Sverige av klimatförändringar i andra länder?
Nyhet | 2020-09-16
container på varandra

Hur påverkas Sverige av klimatförändringar i andra länder?

Hur kommer Sverige att påverkas av klimatförändringar i andra länder? Vad har vi för förmåga att hantera olika störningar och vilka åtgärder behövs? Det var frågor som stod i fokus under den workshopserie som IVL under våren arrangerade på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Ett 80-tal experter deltog och deras diskussioner och förslag har nu sammanfattats i en rapport.

– De mest framträdande riskerna och sårbarheterna som identifierades för Sveriges del handlar om Sveriges beroende till andra länder och förmågan att försörja sig vid olika störningar. Frågor om självförsörjning, kapacitet och beredskap lyftes fram och diskuterades under samtliga workshops, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

På mötena deltog experter och sakkunniga från nationella och regionala myndigheter, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och privata bolag.

Sveriges beroende av andra länder samt risker kopplade till människors förändrade rörelsemönster, ökad migration och risk för sjukdoms- och smittspridning bedömer experterna som mest brådskande att hantera. En genomgående slutsats är att det behövs mer kunskap, framförallt om vilka konsekvenser olika typer av händelser kan ha och om risker i olika led i handelskedjor. Systemet idag bygger på att varje del fungerar gällande produktion, leveranser och lagerhållning.

– I och med dagens globaliserade värld påverkas sektorer på nya sätt och kan få större effekter på grund av att det sker snabbare än vad vi är vana vid. Som vi exempelvis sett i och med spridningen av covid-19, innebär det förändrade livsvillkor för många, det kan innebära att produktion runt om i världen går ner vilket i sin tur kan förändra länders ekonomiska förutsättningar. På lång sikt kan det också leda till att exempelvis fler människor migrerar. De ömsesidiga beroendena, konsekvenserna och de systemhotande riskerna behöver analyseras, säger Hanna Matschke Ekholm.

Rapporten lämnar tre övergripande rekommendationer till Nationella expertrådet för klimatanpassning i deras fortsatta arbete:

Etablera ett forum för tvärsektoriella samtal, samarbeten och utveckling
Det framgår tydligt av de diskussioner som har hållits att det finns ett behov av en plattform eller fler forum för att diskutera strategier och åtgärder för klimatanpassning tvärsektoriellt och mellan samhällsnivåer.

Förstärk Sveriges beredskap och kapacitet att hantera risker och kriser
Det behövs mer kunskap om hur indirekta effekter från klimatförändringar runt om i världen påverkar Sverige och hur dessa effekter kan komma att påverka varandra. Det behövs också förståelse för hur olika sårbarheter kan påverka, och eventuellt förstärka och förvärra varandra.

Förbättra redovisning och rapportering av klimatrelaterade risker
Arbetet med att översätta klimatrisker till ekonomiska risker behöver accelereras. Det behövs mer kunskap om hur dessa risker kommer att påverka världsekonomin, enskilda branscher, företag och i förlängningen finanssektorns tillgångar och portföljer.

Ladda ner rapporten: Konsekvenser för Sverige av klimatförändringar i andra länder Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Hanna Matschke Ekholm, hanna.matschkeekholm@ivl.se, tel. 010-788 65 42

Workshopserien och rapporten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning. Rådet är tillsatt av regeringen och ska var femte år lämna en rapport med förslag på inriktning för det nationella klimatanpassningsarbetet framåt och en uppföljning av det arbete som har gjorts.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev