1. Startsida
  2. Press
  3. [2023-10-24] Invasiv fisk dominerar på vissa platser i Gävlebukten visar miljö-DNA
Nyhet | 2023-10-24
Svartmunnad smörbult, en invasiv fiskart.

Svartmunnad smörbult. Foto: Joakim Hållén

Invasiv fisk dominerar på vissa platser i Gävlebukten visar miljö-DNA

Den invasiva fisken svartmunnad smörbult fortsätter att sprida sig och ser nu ut att vara en av de dominerande fiskarterna på vissa platser i Gävlebukten. Det visar prover som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort med så kallad miljö-DNA som kan användas för att analysera biologisk mångfald i olika typer av ekosystem.

– Invasiva arter kan i vissa fall konkurrera ut inhemska arter och utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. Risken finns att etableringen av svartmunnad smörbult i svenska vatten kan få stora effekter på inhemska arter och påverka ekosystemet, säger Mikael Dahl, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Den svartmunnade smörbulten kommer ursprungligen från Svarta havet och Kaspiska havet. Den har flera av de karaktärer som utmärker en invasiv art. Den är mycket anpassningsbar och kan föröka sig effektivt under olika miljöbetingelser. Tidigare studier har visat på omfattande förekomst av svartmunnad smörbult i Gävlebukten, och det finns en viss oro för att den ska sprida sig vidare upp i mynnande vattendrag. Provfiske har bland annat utförts av IVL hösten 2023 och tidigare av Länsstyrelsen Gävleborg.

För att följa upp utbredningen av arten har IVL på uppdrag av Länsstyrelsen Gävleborg nu undersökt förekomsten av svartmunnad smörbult i tre områden av Gävlebukten, samt i tre vattendrag som mynnar ut i Gävle och Gävlebukten. Studien har genomförts med två olika metoder (qPCR och metabarkodning) som gemensamt kallas miljö-DNA (eDNA).

– Alla organismer lämnar DNA-spår efter sig. När till exempel en fisk rör sig genom vattnet lämnar den DNA-spår som kan detekteras genom att filtrera vattnet och läsa det DNA som finns där. För vissa djurgrupper är metoden så pass mogen att det går att översätta antalet DNA-sekvenser till den relativa förekomsten av arten i området där miljöprovet samlades in. Verktyget kan därför även användas för att se förändringar i förekomst över tid. På så sätt är miljö-DNA ett kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg för att bedöma biologisk mångfald och identifiera vilka arter som förekommer på en viss plats, säger Mikael Dahl.

Vid Österviksudden, som ligger på södra sidan av Gävlebukten, har stora mängder svartmunnad smörbult fångats in vid tidigare provfisken. De analyser som nu har gjorts med miljö-DNA visar också att det är en av de dominerande arterna, och vid ett par tillfällen den art som var vanligast förekommande på platsen. I Dalälven och Testeboån fanns ingen förekomst av svartmunnad smörbult. Däremot upptäcktes den i nedre delar av Gavleån och på fartygsredder i Gävlebukten finns den frekvent.

– Länsstyrelsen Gävleborg har tidigare fått alarmerande stora fångster av svartmunnad smörbult vid Österviksudden. Den stora mängden är också något som våra prover med miljö-DNA bekräftar, så det kommer behövas fler innovativa lösningar för att minska och begränsa att den här fisken inte sprids ytterligare, säger Mikael Dahl.

Ladda ner rapporten: Undersökning av akvatiska invasiva främmande arter med miljö-DNA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information, kontakta:
Mikael Dahl, mikael.dahl@ivl.se, tel. 010-788 68 09

Invasiva främmande arter är ett av största hoten mot biologisk mångfald i Sverige. Med invasiva främmande arter menas arter som har flyttats från sin naturliga miljö av människan och som i sin nya miljö sprider sig snabbt och får negativ påverkan på naturlig biologisk mångfald, människors och djurs hälsa, och socioekonomiska skador.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev