1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Minskat fartygsbuller och ökad komfort från nästa generations drivlinor
Elhybridfärjan Elvy

Foto: Eddie Löthman/Västtrafik

Minskat fartygsbuller och ökad komfort från nästa generations drivlinor

Projektet Silent@Sea studerar effekterna på buller, vibrationer och arbetsmiljö av fartygs övergång från konventionell framdrift till drift med el eller alternativa bränslen.

Sverige ligger i framkant i den gröna omställningen till drift av fartyg med elmotorer och alternativa bränslen, vilket bidrar till att reducera Sveriges utsläpp av växthusgaser. Sverige har beslutat att bli klimatneutralt till år 2045, och de statligt ägda fartygen elektrifieras nu i allt större omfattning som en konsekvens av detta.

Det är inte känt hur en övergång till miljövänlig framdrift påverkar buller, vibrationer och arbetsmiljö, men det finns indikationer på att de moderna framdriftsalternativen är tystare än konventionella fartygsmotorer. Lägre nivåer av buller och vibrationer bidrar till en bättre arbetsmiljö ombord och en bättre komfort för passagerare.

Projektet är uppbyggt kring fyra fallstudier. I varje studie mäts buller och vibrationer ombord och utstrålat buller (immission) kring fartyg med olika framdriftsalternativ, både i luft och i vatten. Buller och vibrationer som beror på framdriften separeras från andra bullerkällor genom att mäta på systerfartyg och genom att minimera osäkerheter vid mätning i möjligaste mån. Tre av fallstudierna kvantifierar effekter relaterade till buller och vibrationer hos eldrivna fartyg och den fjärde kvantifierar motsvarande effekter hos moderna LNG-fartyg samt konventionella fartyg.

Genom ett tillämpat helhetsperspektiv på både arbetsmiljö, miljö och säkerhet och användning av gällande mätstandarder ger projektet nya, kvalitetssäkrade och unika resultat på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att tydliggöra alla de förbättringar som en övergång till alternativ framdrift ger, så ges också ytterligare incitament för denna övergång, vilken bör ske skyndsamt för att maximera positiva miljö- och klimateffekter och främja en god arbetsmiljö ombord.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet och ansvarar även för studierna av undervattensbuller, buller och vibrationer ombord samt arbets- och passagerarmiljö.

Läs även: Blir fartygsmiljön bättre och tystare av alternativ drift?

Projektfakta

  • Silent@Sea - minskat fartygsbuller och ökad komfort från nästa generations drivlinor
  • Budget: 4,45 MSEK
  • Finansiär: Trafikverket
  • Samarbetspartners: Rise, VTI, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Furetank, Forsea, Styrsöbolaget, Västtrafik och Färjerederiet
  • Period: 2021 - 2023