1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-05-10] Nya möjligheter att upphandla klimatsmart och cirkulärt för att nå vårt generationsmål
Pressmeddelande | 2019-05-10

Nya möjligheter att upphandla klimatsmart och cirkulärt för att nå vårt generationsmål

IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en rapport som beskriver förutsättningar för att införa ett livscykelperspektiv i den offentliga upphandlingen i Sverige. Offentlig upphandling är ett styrmedel som kan påverka organisationers klimatarbete, inte bara i Sverige utan även utomlands.

– Alla tycks vara överens om att miljöanpassad offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg för att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion, ändå omnämns inte offentlig upphandling i underlag om lämpliga styrmedel till regeringens långsiktiga klimatpolitiska ramverk, säger rapportförfattaren Sven-Olof Ryding på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rapporten tar avstamp i ett stort antal olika bakgrundsförutsättningar – hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats sedan snart 25 år, lagstiftning inom området, förekomsten av olika former av upphandlingsstöd från olika aktörer på marknaden, de trender som pågår nationellt och internationellt inom området samt goda exempel på framgångsrika upphandlingar i kommuner.

Betydelsen av hållbar upphandling har uppmärksammats alltmer under senare år. I Sverige har en ny upphandlingslagstiftning börjat gälla med viktiga tillägg som gör det möjligt att ställa upphandlingskrav ur ett livscykelperspektiv. Regeringen har också lanserat en nationell upphandlingsstrategi som betonar att ett bristande helhetsperspektiv i upphandlingar kan leda till ineffektiva miljöåtgärder och en suboptimering av de resurser som avsetts till miljöarbete totalt sett.

Ett exempel är vår konsumtion i Sverige, som medför långt större utsläpp av växthusgaser i andra länder än här hemma. Dessa utsläpp har dessutom visat sig öka under senare tid vilket innebär att vi inte längre uppfyller vårt generationsmål, som är det övergripande målet för svensk miljöpolitik.

– Den offentliga upphandlingen är det enda styrmedel vi har med möjlighet att direkt påverka utländska leverantörers miljöarbete i större skala, säger Sven-Olof Ryding.

Trots att det snart är tre år sedan den nationella upphandlingsstrategin lanserades förespråkas inte allmänt användning av LCA-information för att kunna jämföra produkters klimatutsläpp i offentlig upphandling. I de få fall det förekommer sker det genom frivilliga marknadsmässiga initiativ av organisationer som inser betydelsen av effektiva klimatåtgärder i sin upphandlingsverksamhet.

– Livscykelperspektivet är viktigt för en effektiv upphandling eftersom det ger en helhetsbild av produkters miljöpåverkan och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden, säger Sven-Olof Ryding.

I praktiken innebär det att upphandlande myndigheter måste börja efterfråga kvantitativ klimatinformation i sina förfrågningsunderlag. Rapporten förordar en breddning av konceptet effektiv upphandling till att omfatta tre sammanhängande utgångspunkter – LCA-underlag, drivande miljökrav och incitamentsavtal.

Rapporten beskriver också vilka förutsättningar som måste gälla för att man ska kunna jämföra olika produkters klimatprestanda. För att myndigheterna ska kunna beakta miljöhänsyn och livscykelperspektivet på ett effektivt sätt måste data om LCA vara lättillgängligt och arbetet vara enkelt att följa upp.

– Det har blivit allt vanligare att företag kommunicerar om sina produkters klimatpåverkan i marknadsföring men det är sällan företagen visar de bakomliggande beräkningarna. Att det finns krav som marknadens aktörer måste hålla sig till och som ger transparent och jämförbar information om produkters och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv är viktigt, annars undergrävs tilltron till hela systemet, säger Sven-Olof Ryding.

Läs rapporten här. Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Sven-Olof Ryding, sven-olof.ryding@ivl.se, tel. 070-568 81 11  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev