1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-14] Få företag betalar extra för miljövänliga transporter
Pressmeddelande | 2013-11-14

Få företag betalar extra för miljövänliga transporter

Miljövänliga transporter är ingen prioriterad fråga hos svenska företag. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Av 159 företag var det bara 5 som betalade mer för miljövänliga transporter visar undersökningen.

– Det finns naturligtvis vissa svenska företag som jobbar jättehårt med olika miljöfrågor, men för majoriteten av företagen är miljövänliga transporter ingen prioriterad fråga. De förväntar sig att politiker och myndigheter ska ställa kraven. På ett sätt kan man kanske förstå dem – transportbranschen är mycket prispressad, företagen har vinstkrav på sig och de följer den miljölagstiftning som finns för transporter. Men jag tycker ändå att de borde ta ett större eget ansvar, säger Linda Styhre på IVL Svenska Miljöinstitutet. Transportinköpspanelen är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. I arbetet ingår en enkätundersökning som genomförs vartannat år bland svenska transportinköpare. Syftet är att öka kunskapen om hur och vilka transporttjänster som köps in idag, men också att följa förändringar över tid. I den senaste undersökningen tillfrågades 175 större företag i Sverige om sina transporttjänster. 159 företag svarade på frågan om de idag betalar en extra kostnad för att deras transportlösningar ska ge en mindre miljöpåverkan. Endast 5 av dessa svarande svarade ja på frågan. – Det är väldigt få. Dessa fem företag betalar cirka tre procent mer, vilket också är anmärkningsvärt lite extra, säger Linda Styhre. Svaren visar att de faktorer som transportinköparna tror främst kommer att påverka deras verksamhet i framtiden är lagstiftning, högre skatter, högre bränslepriser och bättre infrastruktur. Majoriteten av transportinköpare tror även att transportkostnaderna kommer att öka inom en femårsperiod. – Ett sätt för oss att driva utvecklingen framåt är att arbeta för fördjupat samarbete mellan de företag som köper in transporter och de som utför transporterna.  En gemensam diskussion kring transportkraven skulle kunna ge en ökad användning av intermodala transporter, och borde även kunna leda till ökade fyllnadsgrader av fordon och fartyg. Här finns en potential att både minska miljöpåverkan och samtidigt sänka kostnaderna för svenska företag, säger Linda Styhre. För att Sverige ska ha en chans att på sikt uppnå de klimatmål som satts upp för transporter till år 2020 krävs skärpta krav och ett tydligare fokus på miljövänligare transporter. – Sverige kommer att få oerhört svårt att uppnå de svenska klimatmålen för transporter till år 2020. Det krävs politiska beslut för att sätta ramar och för att snabbare driva miljöarbetet framåt. Men även företag, speditörer och kunder har ett gemensamt ansvar, säger Linda Styhre. För mer information, kontakta Linda Styhre, tel. 010-7886902

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev