1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-25] Livscykelexpert på IVL utsedd till professor i byggnadsmaterial
Nyhet | 2020-06-25
porträttbild på en man

Livscykelexpert på IVL utsedd till professor i byggnadsmaterial

KTH har utsett Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet till adjungerad professor i byggnadsmaterial med inriktning på livcykelanalysmetodik. Syftet är att bryta ny mark när det gäller forskning inom hållbart byggande med fokus på förnybara byggnadsmaterial och byggsystem. En stark drivkraft är utmaningen att sänka byggsektorns klimatpåverkan genom ökad resurseffektivitet.

– Jag drivs av forskning som kan omsättas i praktiken och bidra till en mer hållbar framtid. Därför är kunskap om hur man bedömer miljöprestanda med vetenskapliga robusta metoder en viktig del i mitt arbete och något som jag hoppas kunna bidra med, både i forskningen och i utbildningen på KTH, säger Martin Erlandsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tjänsten som adjungerad professor är vid institutionen för byggvetenskap på KTH och stöds av branschorganisationen Svenskt Trä. Den ska öka forskningskompetensen inom miljöanpassat byggande och livscykelanalysmetodik, med särskilt fokus på träbyggande. Förutom strategisk forskning innebär tjänsten handledning av doktorander och examensarbetare inom träbaserade hybrider, hållbarhet och livscykelmetodik.

– Med tanke på det stora antalet studenter, totalt cirka 300 per år i programmen vid institutionen, är det av stor strategisk betydelse för KTH att få tillgång till ökad kunskap om hållbarhet relaterad till träbaserade strukturer, säger Magnus Wålinder som är professor på KTH i ämnet byggmateriallära.

– Träbyggandet fortsätter att ta marknadsandelar och hela byggsektorn står inför en stor omställning. Hållbarhetsfrågorna är en av flera faktorer som driver den utvecklingen. Hela industrin andas optimism och det investeras mycket för att möta den ökande efterfrågan på olika byggsystem i trä. Från Svenskt Träs sida är vi glada att vi kan bidra till att dessa frågor hamnar i fokus även på våra stora universitet, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Miljöanpassat byggande och livscykelanalys

Martin Erlandsson är utbildad civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad och har doktorerat inom byggmaterial. På IVL har han arbetat sedan 1998, framförallt med frågor inom miljöanpassat byggande och livscykelanalys.

Ett resultat av Martin Erlandssons tidigare forskning på byggområdet är att byggfasen står för allt större del av klimatpåverkan jämfört med driften. För moderna flerbostadshus kan klimatpåverkan från att bygga husen vara lika stort som husens energiförbrukning under 50 år. Han har också visat att det går att nästan halvera miljöpåverkan från byggandet med hjälp av förändrade materialval och känd teknik.

– Ett sätt att uppnå klimatförbättringar är att öka användningen av förnybara material som träbaserade material. Samtidigt kommer material som stål och olika bindemedel för betong även att behövas i framtiden, så även där behöver man göra klimatförbättringar. Det finns en stor potential att använda olika materialkombinationer, där både miljömässiga och andra funktionella krav kan uppfyllas. Det här med hybridlösningar är ett forskningsfält som jag kommer att arbeta vidare med som en del av min professur och som ligger i linje med annan forskning som pågår på KTH, säger Martin Erlandsson.

Martin Erlandsson har också varit drivande i utvecklingen av verktyget Byggsektorns miljöberäkningsverktyg som kan användas för att beräkna klimatbelastningen från uppförandet av byggnader ur ett livscykelperspektiv.

Ett annat viktigt forskningsfält för Martin Erlandsson handlar om biogen kollagring och koldioxidfångning samt efterföljande kollagring (bio-CCS). Både bio-CCS och CCS är viktiga tekniker för att möjliggöra negativ klimatpåverkan och anges i Parisavtalet som väsentliga om vi ska uppfylla de klimatmål som behövs. Men innan vi tar till dessa tekniker så ska utsläppen minska så långt det går redan i produktionen.

– Det är viktigt att ny kunskap leder till innovationer och kommer till användning. Mycket av mitt arbete inom det här området handlar om marknadsrelaterade miljöfrågor och hur LCA kan användas i praktiken vid upphandling, säger Martin Erlandsson.

För mer information, kontakta:
Martin Erlandsson, martin.erlandsson@ivl.se, tel. 010-788 65 30
Magnus Wålinder, magnus.walinder@byv.kth.se, tel. 08-790 87 53
Mathias Fridholm, mathias.fridholm@svenskttra.se, tel. 070-560 62 07

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev