1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-09-24] Analys: Reformpaket till en ny regering
Nyhet | 2018-09-24

Analys: Reformpaket till en ny regering

Innan sommaren granskade IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth, på uppdrag av Aktuell Hållbarhet, riksdagspartiernas vassaste förslag på transport- och klimatområdet. Utifrån det gör han tre generella spaningar som han anser att en ny regering bör ha med sig. Analysen är skriven för Aktuell Hållbarhet Ekotransport. Läs den nedan.

"Innan sommaren granskade jag, på uppdrag av Aktuell Hållbarhet, riksdagspartiernas vassaste förslag på transport- och klimatområdet. Utifrån bedömningen har jag tre generella spaningar som en ny regering bör ha med sig:

1. Principen ”förorenaren betalar” är inte tillräckligt etablerad och använd bland partierna. Subventioner verkar lättare att använda, men utan att sätta rätt pris på klimatskadlig verksamhet och utsläpp kommer vi fortsätta simma i motström. Det går inte att avvakta med att styrande skatter och avgifter tills en helt ideal situation infinner sig. Ideala situationer finns bara i läroboken. I väntan på globala överenskommelser behövs nationella initiativ. Naturligtvis med hänsyn till konkurrenskraft och miljönytta. Den nyligen införda flygskatten är ett exempel på ett första steg mot förorenaren betalar. Den föreslagna kilometerskatten på lastbilar (vägslitageavgiften) är en annan central åtgärd. Inom kort behövs också en översyn av vägtrafikens beskattning med tanke på den kommande elektrifieringen och automatiseringen.

2. De flesta av partiernas förslag är inriktade för att påskynda omställningen mot ökad försäljning av miljöfordon och biobaserade drivmedel. Åtgärder på detta område behövs, men är redan till del beslutade. Det som saknas är reformer riktade mot ett transportsnålt samhälle. Om vi inte lyckas hindra att både person- och godstransporterna växer kommer elfordon, biogas, etanol och HVO inte att räcka, hur ambitiöst vi än jobbar. Så till den nya regeringen – ta väl hand om den statliga utredningen som undersöker hur ett förändrat reseavdrag kan se ut. Ett nytt, avståndsbaserat reseavdrag, har potentiellt stora effekter för att minska bilpendling i anslutning till våra största städer. Andra förslag som lyfts fram av bland andra Trafikverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket är möjlighet för kommuner att ställa krav på transportplaner och parkeringsskatt på privata parkeringar.

3. Godstransporterna syns dåligt bland partiernas förslag. Ett exempel är att vi nu har ett bonus – malussystem för personbilar, men ännu inget liknande för lastbilar. Trots att elektrifieringen på lastbilssidan går långsammare.

Förutom nya reformer och åtgärder så är det alltid bra att sköta det man redan har. En ny regering bör därför snarast besluta om nya miljökrav för inköp av statliga bilar (de gamla kraven går på övertid). I de nya miljökraven bör begreppet miljöbil reserveras till laddbara bilar och biogasbilar (bonusbilarna), men det är också angeläget med en kompletterande definition av energieffektiva bensin- och dieselbilar och lätta lastbilar för de fall där det kan säkerställas att myndigheter och verk inte har möjlighet att bara köpa miljöbilar.

Reduktionsplikten eller bränslebytet är ett annat område som behöver skötsel. Dels behöver ambitionsnivån stämmas av med producenternas så att kraven blir ett styrmedel för att investera i nya produktionsanläggningar. För bensin kan reduktionsdelen med fördel höjas för att öppna upp för mer etanol och bensin från skogsråvara. För att systemet på sikt ska bli hållbart och trovärdigt kan inte ökningen av biodrivmedel som idag baseras på palmolja och palmoljederivat."

Anders Roth
ansvarig för hållbar mobilitet, IVL Svenska Miljöinstitutet
anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev