1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-11-08] Biobränslens hållbarhet undersöks med social LCA
Nyhet | 2012-11-08

Biobränslens hållbarhet undersöks med social LCA

Hur hållbara är egentligen olika bränslen ur ett socialt perspektiv? I oktober startade ett nytt projekt på IVL i samarbete med KTH som handlar om sociala aspekter av biodrivmedelsproduktion. Sociala faktorer inbegriper en mängd olika aspekter för den enskilde individen som skälig lön och arbetsförhållanden, men även aspekter som berör det lokala samhället. Projektet syftar också till att studera hur sociala faktorer beaktas i existerande policys och certifieringar för drivmedel.

– Strävan efter att minska användningen av fossila drivmedel har medfört en allt större produktion av biodrivmedel i Sverige, Europa och världen. Det är dock viktigt att de biodrivmedel som används är långsiktigt hållbara även ur ett socialt perspektiv, säger Jonas Höglund på IVL Svenska Miljöinstitutet. I projektet kommer biodrivmedel och fossila drivmedel att studeras med hjälp av social livscykelanalys. Syftet är att identifiera de viktigaste sociala och socioekonomiska aspekterna liksom hur dessa beaktas i existerande policys och certifieringar för biodrivmedel. Projektet som IVL genomför tillsammans med KTH är en ny forskningssatsning inom det svenska kunskapscentrumet för förnybara drivmedel – f3. Namnet f3 kommer efter engelskans ”fossil free fuels" och i kunskapscentrumet ingår förutom IVL flera ledande svenska universitet, industrier och andra forskningsinstitut. Målet med f3 är att ta fram underlag till beslutsfattare och driva utvecklingen av förnybara drivmedel för transporter. Genom att stärka samverkan mellan forskare, industri och myndigheter ska forskningsresultaten i högre grad kunna omsättas i praktiken. En annan av kunskapscentrumets nya forskningssatsningar som IVL ska projektleda är att ta fram och sammanställa miljödata för fossila och förnybara bränslen. – Biomassa-baserade komponenter är en del av praktiskt taget alla kommersiella bränslen som finns på marknaden i dag. Med en ökad efterfrågan på miljökommunikation mellan företag och mellan företag och konsumenter har också efterfrågan på tillgängliga miljödata för fordonsbränslen ökat – både vad gäller produktionens resurseffektivitet och utsläpp samt för utsläpp från användningen i fordon, säger Tomas Rydberg, projektledare på IVL. I projektet kommer man att gå igenom vilken information som finns om olika bränslen och se till att öka samsynen om hur dessa data är beräknade. Informationen kommer sedan att samlas i en gemensam databas som transportföretag och andra företag får tillgång till. Tanken med projektet är också att det ska främja ett långsiktigt samarbete mellan de viktigaste aktörerna i Sverige för att uppdatera sådana miljödata för bränslen. I projektgruppen ingår förutom IVL också Chalmers, KTH, SP, Volvo och Scania. För mer information, kontakta Tomas Rydberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev