1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-02-01] Nya åtgärder kan hjälpa Sverige nå Östersjömålen
Nyhet | 2010-02-01

Nya åtgärder kan hjälpa Sverige nå Östersjömålen

Fosforbelastningen från det svenska jordbruket till Östersjön kan minskas med 180 ton per år, vilket utgör ungefär två tredjedelar av Sveriges mål att uppfylla i Baltic Sea Action Plan. Det visar en studie som IVL:arna Mikael Malmaeus och Magnus Karlsson har genomfört. I studien har 17 olika åtgärder för att minska fosforläckaget från det svenska jordbruket utvärderats med avseende på kostnader och potential. Några av åtgärderna har aldrig utvärderats tidigare.

Sverige har i Baltic Sea Action Plan åtagit sig att minska de årliga utsläppen av fosfor till 290 ton med hjälp av en rad åtgärder. I studien har 17 olika åtgärdslösningar inom jordbruket analyserats för att se hur stor effekt de skulle kunna få och till vilken kostnad.

Studien visar att de utvärderade åtgärderna totalt skulle kunna ge utsläppsminskningar på 180 ton per år. Om de allra dyraste alternativen skulle tas bort i beräkningarna skulle minskningarna kunna hamna på 165 ton per år. Enligt studien är de två billigaste av de undersökta åtgärderna att minska fosforinnehållet i djurfoder och att övervaka gödselanvändningen vid grisgårdar, vilket beräknas kosta mellan sju och elva uro per kilogram minskat fosforutsläpp per år. Tillsammans skulle de två åtgärderna kunna ge en årlig minskning av fosforutsläpp till ytvatten på 50 ton.

Tillverkning av biogas ur gödsel är bland de dyraste åtgärderna i studien med en kostnad på 2 600 euro per kilogram minskat fosforutsläpp per år. Den processen har dock andra fördelar som till exempel minskade metanutsläpp till atmosfären och att det är en förnyelsebar energikälla.

Andra åtgärder som har utvärderats är till exempel att minska antalet djur i lantbruket, att öka gräsproduktionen, att omvandla åkermark till skog och att skapa skyddszoner vid vattendrag bredvid åkrar.

Resultaten i studien kan vara användbara för att hitta lämpliga åtgärder för att minska fosforläckaget från jordbruket. Ekonomiska och praktiska aspekter måste tas i beaktande och några av åtgärderna, som att göra skog av åkermark och minska antalet djur, kan också vara politiskt kontroversiella.

För mer information, kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se, tel.010-788 65 80
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev