1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-12-14] Alltför generaliserande slutsatser om biodrivmedel
Debatt | 2018-12-14
Flisor av träd i en skog

Alltför generaliserande slutsatser om biodrivmedel

Searchinger och Wirsenius tar inte hänsyn till flera viktiga aspekter i sin debattartikel. Därför har de inte utvärderat biodrivmedels möjligheter i framtiden på ett rättvisande sätt. Vilket gör deras slutsatser om biodrivmedels klimatprestanda totalt missvisande. Vi hävdar med emfas att biodrivmedel har en viktig roll att spela i omställningen av transportsektorn, skriver 14 forskare i en replik på DN Debatt den 14 december.

Debattinlägget är en replik på Stefan Wirsenius och Timothy D Searchingers debatt i DN den 13 december. Läs den här: https://www.dn.se/debatt/satsningen-pa-biodrivmedel-okar-koldioxidutslappen / Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ett referat av repliken finns nedan.

Searchinger och Wirsenius (SW) diskuterar klimatgasutsläpp från biodrivmedel under vissa specifika antaganden, förutsättningar och utvärderingsmetoder. Vi ifrågasätter inte primärt de direkta forskningsresultaten utan snarare hur dessa, som vi anser felaktigt, har använts för att dra generaliserade slutsatser för ett helt utvecklingsområde, biodrivmedel i transportsektorn. En sådan generalisering ger en kraftig underskattning av möjligheterna för biodrivmedel vid omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle.

Våra huvudsakliga invändningar mot SW:s argumentation är:

  1. Klimatprestanda kan inte generellt bestämmas för en viss typ av drivmedel. Författarna gör en rejäl tankevurpa när de generaliserar resultaten från sin studie av biodrivmedel som utgår från åkergrödor eller plantager till att gälla andra typer av drivmedel med helt annorlunda förutsättningar. Varje produktionssystem måste bedömas utifrån dess specifika förutsättningar, vilka kan skilja sig kraftigt åt beroende på lokala förutsättningar, produktionsvolymer och tidsperspektiv. För att förstå biodrivmedels klimatpåverkan måste alltså hela värdekedjan inklusive råvaror, transport, lokalisering, produktion, användning, biprodukter etcetera specifikt inkluderas i analysen.
  2. Det finns betydande råvarupotential av hållbara råvaror. SW medger att biodrivmedel tillverkade från rest- och biprodukter, kan ha låga utsläpp. Dessa avfärdas dock med argumentet att råvarupotentialen är marginell. Här vill vi invända. Författarnas uttalande stämmer endast för de två typer av biprodukter som nämns explicit: tallolja och slakteriavfall. Om man däremot inkluderar bi- och restprodukter från jord- och skogsbruket samt matavfall är råvarupotentialen betydande.
  3. El och biodrivmedel är komplementära lösningar. SW framför el och biodrivmedel som alternativa, konkurrerande lösningar. Ett flertal studier visar att vi kommer att behöva båda lösningarna parallellt om vi över huvud taget ska ha en chans att ställa om transportsektorn i den takt som krävs. Därutöver krävs en mängd andra åtgärder som leder till ökad effektivitet.
  4. Tidsperspektivet är centralt. Om biodrivmedel och el skall jämföras bör ett likvärdigt tidsperspektiv användas. Den jämförelse som SW gör haltar kraftigt. För biodrivmedel anläggs dagens tidsperspektiv, medan för el och elektrobränslen anläggs ett framtida perspektiv. De i dag sämst presterande grödebaserade biodrivmedlen ställs mot den bäst presterande elproduktionen i form av 100 procent förnybar el, och med infångning av koldioxid från atmosfären. Det säger sig själv hur en sådan jämförelse utfaller.

Då de viktiga aspekter vi diskuterat ovan inte beaktats tillräckligt av SW har de inte utvärderat biodrivmedels möjligheter i framtiden på ett rättvisande sätt. Därmed är deras slutsatser om biodrivmedels klimatprestanda totalt missvisande. Vi hävdar med emfas att biodrivmedel har en viktig roll att spela i omställningen av transportsektorn.  

Läs repliken i sin helhet här: https://www.dn.se/debatt/repliker/allt-for-generaliserande-slutsatser-om-biodrivmedel/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev