Löv.

Ozonjouren registrerar ozonhalter varje timme

Marknära ozon bildas ur kemiska reaktioner mellan kväveoxider och flyktiga organiska kolväteföreningar under solens inverkan. Eftersom höga halter av marknära ozon påverkar människors hälsa mäter IVL ozonhalterna över hela landet timme för timme.

Om nivåerna överskrider en viss nivå informerar IVL allmänheten genom den så kallade Ozonjouren. Mätningarna sker inom ramen för den nationella luftmiljöövervakningen, finansierad av Naturvårdsverket.

Vid tillfällen då ozonhalten överstiger 180 µg/m³ i mer än en timme skickar IVL ut information till lokalradio och text-tv. Vår webbsida uppdateras även varje timme året runt för att visa aktuella ozonhalter. Framförallt astmatiker och andra känsliga personer rekommenderas att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion vid tillfällen med förhöjda ozonhalter.

Högre ozonhalter på sommaren

Oftast är ozonhalterna högre i luften på landsbygden än i städerna eftersom ozon bryts ner av kväveoxid från trafikavgaser. Det är ett långlivat ämne som hinner färdas långa sträckor innan det bryts ner. Sommartid leder sydliga vindar ofta till ökade ozonhalter i Sverige, då en stor mängd ozon och ozonbildande ämnen förs norrut med vindar från kontinenten.

Särskilt höga halter kan uppstå när högtrycksområden med svaga vindar stannar över centrala Europa under lång tid. Luften över kontinenten hinner då bli kraftigt förorenad. När föroreningarna förs upp mot Sverige blir resultatet en så kallad ozonepisod, vilket innebär att ozonhalterna under några dygn blir två till tre gånger högre än normalt.

Ozon skadar växter och drabbar jordbruket

Även växter är känsliga för ozon. Ozon tas i huvudsak upp genom växternas klyvöppningar och kan skada viktiga funktioner i cellerna. Det produktionsbortfall som drabbar det svenska jordbruket till följd av förhöjda ozonhalter har uppskattats till minst en miljard kronor per år.