1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Satellitdata för att förenkla miljöövervakning
Flygfoto över skog och sjö

Satellitdata för att förenkla miljöövervakning (SENSE)

Fjärranalys och satellitdata kan fylla en viktig funktion i utvecklingen av en hållbar digital förvaltning. Med stöd av fjärranalys kan såväl större mängder som nya typer av data samlas in och tillgängliggöras. Det kan bidra till förbättrade underlag för att samla information inom flera olika områden av intresse för Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Syftet med denna syntes är att föreslå lämpliga sätt för hur de båda myndigheterna kan använda fjärranalysteknik för att underlätta och vidareutveckla arbetet med en hållbar förvaltning. Detta då tillgängligheten och tillgången till stora mängder satellitbilder har öppnat nya möjligheter för insamling av större och nya typer av data för markanvändning och vattenmiljön i sjöar, hav och kustområden. Det finns därmed en stor potential i att anpassa dessa data till de svenska nationella myndigheternas behov, exempelvis inom miljöövervakning, applikationer för luftkvalitet, kust och hav samt hantering av naturresurser och biologisk mångfald.

I detta syntesprojekt samverkar IVL med ledande forskare inom fjärranalys från KTH:s avdelning för geoinformatik. Tillsammans kommer vi att göra en genomlysning och sammanställning av metoder för innovativ insamling av data med stöd av fjärranalys. Syntesen kommer också att omfatta beskrivningar av teknikens möjligheter, utmaningar och begränsningar.

Projektet är en del av syntesprojekten inom Digitalisering som stöd för en hållbar förvaltning.

Projektfakta

  • Projektnamn: Miljöavkänning: En syntes om satellitdata för att förenkla miljöövervakning (SENSE)
  • Projektpart: IVL och KTH, avdelningen för geoinformatik
  • Finansiär: Naturvårdsverket
  • Budget: 800 000 kr
  • Period: 2022 - 2022