1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta
Basketmål utanför flerfamiljshus

Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta

Det behövs mer kunskap om hur cirkulär upprustning kan bidra till både socialt och ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning. I projektet samarbetar IVL:s experter med Trollhättan stad och bostadsbolaget Eidar för att förstå hur klimatpåverkan, cirkulära byggprocesser och social hållbarhet hänger samman.

Idag står bygg- och fastighetssektorn för ca 21 procent av Sveriges klimatutsläpp. För att lyckas med klimatomställningen krävs att alla byggnader blir betydligt mer energieffektiva. Renoveringen av befintligt bestånd behöver samtidigt ske med så små utsläpp av växthusgaser som möjligt. Här kan återbruk och cirkulärt byggande spela en avgörande roll. Återbrukets CO2-besparingspotential uppskattas till 3300 ton CO2-e per år, enbart räknat till återbruk av interiöra byggprodukter. Samtidigt är cirkuläritet inom byggsektorn fortfarande en ung fråga med många utmaningar att utforska och hitta nya lösningar för.

Outforskad social dimension

I den cirkulära ekonomin ökar kraven på användarens förmåga och tillåtelse att öka livslängd och värde på produkter och material genom delaktighet, varsamhet och underhåll. Samtidigt är den sociala dimensionen vid renovering av flerbostadshus den minst utforskade och det saknas studier om hur boende kan ges inflytande och medskapande i syfte att främja cirkulära metoder och processer.

En annan viktig social aspekt av renoveringar är hyreshöjningar. Den genomsnittliga hyresökningen vid renoveringar av allmännyttan är idag 15 procent, men det finns exempel från privata hyresaktörer där höjningen uppgått till 60 procent. Höjda hyror efter renovering slår särskilt hårt mot låginkomsttagare och riskerar att driva bort människor från sina hem och ytterligare accelerera bostadssegregationen.

Nya lösningar för hållbart rustade bostäder

I detta forskningsprojekt samarbetar experter inom cirkulärt byggande och hållbar stadsutveckling från IVL med Trollhättan stad och det kommunala bostadsbolaget Eidar för att förstå hur klimatpåverkan, cirkulära byggprocesser och social hållbarhet hänger samman. Syftet är vidare att skapa nya arbetssätt och lösningar i arbetet med att hållbart rusta upp kommunens bostadsbestånd. Slutsatser ska sedan kunna spridas och skalas upp i andra liknande sammanhang.

Projektfakta

  • Projektnamn: Cirkulär och inkluderande upprustning av Trollhättans allmännytta
  • Budget: 1,5 MSEK, varav IVL har 650 000 SEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartner: Trollhättan stad, Eidar
  • Period: 2023 - 2024