1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Riskfri återvinning av byggvaror
Byggnation av ett hus

Riskfri återvinning av byggvaror

Material som innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper kan ställa till det vid materialåtervinning. I det här projektet undersöker forskarna om byggvaror kan återvinnas som de är eller om det krävs någon förbehandling, med fokus på deras innehåll av farliga ämnen.

I en cirkulär ekonomi behöver material kunna användas många gånger utan att tappa i värde, vilket kräver ökad kontroll av farliga ämnen. Byggvaror är en kategori där stora volymer avfall ofta tas om hand på en och samma gång. Dessutom är nyproduktion av byggvaror mycket resurs- och enegikrävande. En ökad återvinning är därför önskvärd, både ur ett avfalls-, energi- och resursperspektiv. Samtidigt innehåller många byggvaror potentiellt farliga ämnen såsom olika mjukgörare, flamskyddsmedel, korrosionsskydd, impregneringsmedel med mera, vilket kan leda till problem i ett senare användningsskede.

Målsättningen med projektet är att utifrån kunskapen om byggvarors kemikalieinnehåll undersöka om byggvaror kan återvinnas som de är enligt nuvarande metoder, om någon typ av förbehandling eller förändring i återvinningsprocessen krävs för att garantera säkra material, om möjligheten att göra riskbedömningar av materialen ur kemikaliesynpunkt – med hänsyn tagen till användningsområdet – samt om återvunna byggvaror lämpar sig bättre för vissa ändamål än för andra.

Utifrån den kunskap IVL har från tidigare projekt görs ett urval av byggvaror som studeras. Vid urvalet tas hänsyn till såväl årliga avfallsmängder inom respektive kategori, samt förekomsten av farliga ämnen. En analys kommer att göras av de hinder som idag finns för ökad återvinning. Dessutom görs en identifiering av möjliga åtgärder för att minska hindren, riskbedömningar samt rekommendationer, avseende både hur återvinningen av de utvalda varugrupperna kan öka utan ökad risk för hälsa och miljö och inom vilka områden återvunnet material kan användas. Projektet utförs i nära samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från materialtillverkningsindustrin samt från återvinningsindustrin.

Projektfakta

  • Förutsättningar för ökad riskfri återvinning av byggvaror
  • Budget: 500 000 SEK
  • Period: 2015 - 2016