Grönsaker i en butik

Matavfall i butik

De senaste åren har frågan om matavfall förändrats. Från att ha varit en ”ickefråga” är det numera en fråga i fokus. Att förstå skiftet i fokus för matavfall och samband med verklig förändring av miljöpåverkan i livsmedelsbranschen är viktigt, både för att kunna utveckla framtida styrmedel, men även för andra miljöfrågor. I ett nytt projekt ska man studera drivkraterna bakom förändringen.

Att minska matavfall är en av de viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan från livsmedelssystemet. En tredjedel av all mat som produceras går till spillo, vilket gör matavfall till den tredje största utsläpparen av klimatgaser.Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur förändringar i samhället kan påverka de nationella miljökvalitetsmålen.

Till sin hjälp har forskarna ett nytt register med kvantitativa data som kommer att användas för att säkerställa och mäta påverkan av detta förändrade fokus, samt tajming och hastighet på förändringen. Data från intervjuer med experter och aktörer i branschen samt medieanalyser kommer också att användas.

Genom att man använder både kvantitativ avfallsdata och en kvalitativ intervju- och mediestudie är det möjligt att utforska hur förändringen i synen på matsvinn har förändrat beteenden i branschen, och därmed kunna fånga upp drivkrafter och nyckelaktörer bakom denna förändringsprocess.

Projektfakta

  • Matavfall i butik
  • Budget 1 760 000 SEK
  • Finansiär: Projektet finansieras av Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: Linnéuniversitetet och Statistiska Centralbyrån
  • Period: 2018 - 2019