1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Förbättrad hantering av byggavfall
Rivning av byggnad

Bättre hantering av byggavfall

Byggavfallet står för 25 procent av det totala europeiska sopberget. Mycket lite återvinns eller återanvänds. EU-projektet IRCOW syftar till att effektivisera återanvändningen och materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall.

IRCOW står för “Innovative strategies for high-grade material recovery from construction and demolition of waste". Det är ett treårigt forskningsprogram inom EU:s sjunde ramprogram. Konsortiet består av tolv partner från sju länder och totalbudgeten för projektet är nästan 5 miljoner euro, varav IVL:s del är cirka 700 000 euro.

Programmet utvecklar tekniska lösningar för att nå en, i systemperspektiv, effektiv materialåtervinning eller till och med återanvändning av bygg- och rivningsavfall. Bland annat tar man fram nya modeller för att återanvända större mängder avfall och för att införa nya återvinningstekniker med målet att förbättra avfallsströmmarna samt utveckla konstruktionsprodukter av återvunnet bygg- och rivningsavfall. I förlängningen vill man också lägga grunden för en europeisk policy med för maximal återvinning.

Programmet består av ett konsortium där Tecnalia, IVL Svenska Miljöinstitutet samt elva ytterligare partners bestående av en mix av forskningsinstitut och små- och medelstora företag deltar. IVL ansvarar för det arbetspaket som rör förbättrade processer för återanvändning, samt de livscykelanalyser som ska utvärdera metoderna som tas fram inom projektet.

Projektfakta

  • IRCOW
  • Budget: 4,9 MEUR
  • Partner: 13
  • Period: 2011 - 2014