1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Cirkulära flöden
  5. Återvinning av bygg- och rivningsavfall
Rivning av byggnad

Återvinning av bygg- och rivningsavfall

Byggsektorn står för en stor del av Sveriges avfallsmängder, men bara hälften materialåtervinns. Att det rör sig om blandade material, ofta med oklar sammansättning, är en del av förklaringen. Projektet Constructivate ska ta ett helhetsgrepp på hur man kan öka användningen av återvunnet material, samt leta vägar för effektivare återvinning av bygg- och rivningsavfall.

Projektet spänner över nästan hela värdekedjan. Tanken med det är att få ett upplgg där man kan utveckla metoder som kan bedömas och formas i flera led utifrån ett helhetsprespektiv. Det övergipande målet är att ta fram konkreta resultat som bidrar till en ökad användning ökad materialåtervinning samt att utvärdera de lösningar som tas fram inom projektet ur hållbarhetssynpunkt.

IVL ansvarar för att undersöka och föreslå styrmedel som främjar en ökad materialåtervinning samt att utvärdera de lösningar som tas fram inom projektet ur hållbarhetssynpunkt.

Projektfakta

  • Constructivate (Inom Mistra Closing The Loop II)
  • Budget: 8 MSEK
  • Samarbetspartners: Chalmers Industriteknik, Chalmers tekniska högskola, SP Sveriges Tekniska, Forskningsinstitut, Swerea IVF
  • Period: 2016 - 2019