1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Biologisk mångfald
  5. Miljö-DNA metoder för att mäta biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
Panoramic open field. road in the middle of green grass and orange straw. Bright sky with some dark clouds.

Miljö-DNA metoder för att mäta biologisk mångfald i jordbrukslandskapet

Syftet med projektet är att ta fram miljö-DNA metoder speciellt anpassade för jordbrukssektorn som kan användas av enskilda lantbrukare, jordbruksföretag eller myndigheter för att mäta biologisk mångfald.

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar tillsammans med Länsstyrelserna i Kalmar och Stockholms län, SLU Skara, Stockholms Universitet, Centrum för Biologisk Mångfald och organisationen Naturbeteskött i Sverige med att utveckla nya tillämpningar av miljö-DNA teknik för att mäta biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

IVL har beviljats stöd från det Europeiska innovationspartnerskapet, EIP, för att skapa en projektgrupp som ska ta fram en ansökan för att genomföra ett innovationsprojekt. Innovationsprojektets syfte är att utveckla ett provtagningskit som kan användas av enskilda lantbrukare, jordbruksföretag eller myndigheter för att mäta biologisk mångfald i deras verksamhet.

Genom användandet av miljö-DNA teknik (även kallad eDNA från engelskans environmental DNA) öppnas nya möjligheter att mäta och analysera biologisk mångfald. Tekniken innebär att man genom analys av DNA-innehåll i ett jord- eller vattenprov kan skatta förekomst och mångfald av arter med hög träffsäkerhet. Här finns alltså potentiella användningsområden inom både naturvård och livsmedelsproduktion. Jämfört med miljöövervakning med mer traditionella metoder finns många fördelar, till exempel krävs mindre fältarbete, provtagningen kräver ingen specialistkompetens och den kan utföras året om.

Logo för Jordbruksfonden

Ett jordbrukslandskap med hög biologisk mångfald ger naturligt en fördel för lantbruket genom de ekosystemtjänster den bidrar med. Vid en bra balans gynnas arter som kan motverka skadeinsekter vilket minskar användningen av kostsamma och farliga bekämpningsmedel. Att dessutom tidigt kunna identifiera förekomst av invasiva arter (till exempel i utsäde eller vid tidig etablering) kan minska behovet av framtida kostsamma saneringsåtgärder.

 

 

Projektfakta

  • Projektnamn: Miljö-DNA metoder för att mäta biologisk mångfald i jordbrukslandskapet
  • Finansiär: Europeiska innovationspartnerskapet (EIP)
  • Budget: 80 000 kr (IVL:s delar)
  • Samarbetspartners: Länsstyrelsen i Kalmar, Länsstyrelsen i Stockholms, SLU Skara, Stockholms Universitet, Centrum för Biologisk Mångfald och organisationen Naturbeteskött i Sverige
  • Period: 2022 - 2023