granskog

Ekosystemräkenskap – status i de nordiska länderna

Vilken effekt har olika åtgärder på ekosystemens status och vilket ekonomiskt värde har det för samhället och individer? Ekosystemräkenskaper kartlägger ekosystemens status och förmåga att leverera ekosystemstjänster.

Under de senaste åren har betydelsen av att kunna utvärdera och analysera effekten av olika åtgärder på ekosystemens status och därmed deras ekonomiska värde för både samhället i stort och för den enskilda människan diskuterats. Detta har skapat ett behov för en systematisk översikt över ekosystem, deras status och förmåga att leverera ekosystemtjänster. Sådana system går ofta under benämningen ekosystemräkenskap.

IVL Svenska Miljöinstitutet genomför på uppdrag av Nordiska ministerrådet en kartläggning för arbetet med ekosystemräkenskaper i Norden, både vad gäller planer och konkret användning i de olika länderna. Projektet beskriver status i det internationella arbetet med utveckling av standarder för ekosystemräkenskaper.

Projektet ska även översiktligt redovisa status for arbetet med ekosystemräkenskaper i de fem nordiska länderna samt redovisa för- och nackdelar som har upplevts i de olika länderna vad gäller tillämpningen av deras existerande räkenskapssystem, och till vilken grad existerande system sammanfaller med nya internationella standarder.

Projektfakta

  • Finansiär: Nordiska ministerrådet
  • Budget: 400 000 DKK
  • Period: Jan 2022-Juli 2022