Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län

I denna rapport redovisas resultaten från mätningar inom Krondroppsnätet i Örebro län från perioden oktober 2012 till september 2013, vilka relateras till tidigare års mätningar. Vidare redovisas andra aktiviteter med anknytning till Krondroppsnätet. Mätningar inom länet visar att atmosfäriskt nedfall av svavel har minskat sedan 1997 med 65-75 procent, vilket är ungefär i takt med Europas rapporterade utsläppsminskningar. Markvattnet återhämtar sig endast mycket långsamt från försurning. Status i markvattnet visar på fortsatta betydande försurningsproblem för skogsmarken i länet. Relativt höga halter av svavel samt toxiskt oorganiskt aluminium i markvattnet förekommer vid båda mätlokalerna. Vidare är markvattnets syraneutraliserande förmåga (ANC) fortsatt negativ och vid en lokal till och med minskande samtidigt som pH är under 5 vid båda lokalerna. Skogsbrukets försurande inverkan på skogsmarken är sannolikt betydande i länet och preliminära beräkningar visar att det sker ett överskridande av en kritisk gräns för uttag av s.k. baskatjoner med avverkningen från skogen, även om grenar och toppar inte tas ut. Kvävenedfallet med nederbörden var under 2012/13 det lägsta som hittills uppmätts, ca 3-4,5 kg N/ha/år. Detta gör att det totala kvävenedfallet inkl. torrdeposition, troligen ligger i nivå med eller strax under det värde som används för kritiskt belastning i Sverige, 5 kg N/ha/år. Även om kvävenedfallet till skogsmarken varit betydande genom åren, har det sannolikt ännu inte resulterat i något betydande läckage av nitrat till markvattnet eller avrinningen. Förhöjda nitrathalter i markvattnet kan dock ske vid störningar, såsom avverkning, stormskador, insektsangrepp etc. Aspekter kring skogsbrukets försurande inverkan, kvävegödsling av skogsmark, fördjupad utvärdering av miljömålet samt EU´s luftvårdspolitik diskuteras även i rapporten.

Prenumerera på våra nyhetsbrev