Vision och organisation

IVL grundades redan 1966 av staten och näringslivet gemensamt och var Sveriges första miljöforskningsinstitut.

  1. Startsida
  2. Om oss
  3. Vision och organisation

Numera drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982. IVL Svenska Miljöinstitutet AB är icke vinstdrivande i den meningen att ingen vinst delas ut till ägarna utan återinvesteras i bolagets FoU-verksamhet. Ägarstiftelsen, SIVL, ansvarar för de medel som staten ställer till förfogande för samfinansierad miljöforskning vid IVL Svenska Miljöinstitutet. SIVL har en partssammansatt styrelse där näringslivet utser hälften av ledamöterna och regeringen hälften. Styrelsens ordförande utses av regeringen.

Stiftelsens styrelse utser ledamöter till aktiebolaget IVL:s styrelse. Även i bolagsstyrelsen är stat och näringsliv representerade med lika många ledamöter. Vi arbetar med tillämpad forskning och konsultuppdrag med målet att uppnå ett hållbart samhälle. Med basen i Sverige och Europa bedriver vi FoU-verksamhet även i andra delar av världen, i synnerhet i Kina och Indien.

IVL Svenska Miljöinstitutet bedriver både forsknings- och konsultverksamhet. Forskningen är dels samfinansierad av staten och näringslivet, dels anslagsfinansierad genom statliga forskningsorgan, forskningsstiftelser och EU. Konsultverksamheten omfattas av såväl kortare konsultinsatser som mer omfattande nationella och internationella forsknings- och utvecklingsuppdrag.

Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, även av dotterbolaget eBVD som IVL Svenska Miljöinstitutet äger till 51 procent av IVL Svenska Miljöinstitutet, Bastaonline AB, EPD International AB, CCBuild, Möbelfakta, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd och joint venture-bolaget SEC i Kina.Tillsammans med KTH äger IVL pilot- och testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk. Sedan 2019 har IVL ett helägt dotterbolag i Indien som huvudsakligen ska ägna sig åt projekt inom rening av avloppsvatten på den indiska marknaden. IVL är också majoritetsägare i märkningssystemet Möbelfakta.

Våra operativa enheter​:

  • Affärsutveckling och internationella affärer
  • Hållbar verksamhet och konsumtion
  • ​Miljötillstånd och åtgärdsstrategier
  • Hållbart samhälle

Våra fokusområden:

  • Hållbar miljö
  • Hållbart samhälle
  • Hållbar omställning

Jag vill bli kontaktad

Vi hjälper dig med dina utmaningar, hur omfattande eller små de än är. Skriv in dina kontaktuppgifter och välj vilket område du vill veta mer om, så kontaktar vi dig.

Omsättning: 509,5 MSEK (2022)

Resultat efter finansnetto: 43,3 MSEK (2022)

Antal anställda omräknat till helårstjänster: 404 (2022). Det verkliga antalet anställda är högre på grund av deltidstjänster samt att vissa anställda arbetar under del av året.

Kontor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Fiskebäckskil, Skellefteå, Beijing, Tianjin och Mumbai

Dotterbolag: eBVD i Norden AB, Basta Online AB, EPD International AB, Möbelfakta, IVL Environmental Technologies Company Ltd i Beijing, och därutöver joint-venture-bolaget SEC i Kina.