Upphandlingskriterier för cirkulära produkter - Del 1. Dagsläge, hinder och möjligheter

Upphandling har identifierats som ett centralt verktyg i samhällets omställning till en cirkulär ekonomi. Den nationella upphandlingsstrategin poängterar att ett livscykelperspektiv ska beaktas i offentlig upphandling eftersom ett bristande helhetsperspektiv annars kan leda till felsatsningar och utebliven klimateffekt. Cirkulär upphandling behöver därför utvecklas för att beakta livscykelperspektivet.

Cirkulär upphandling är en förhållandevis ny företeelse som inte omfattas av nuvarande upphandlingsregelverk, så det finns en stor efterfrågan på vägledning och exempel på hur den ska tillämpas i praktiken. Men det behövs mer kunskap och praktisk vägledning på området.

Denna rapport sammanställer dagsläge, hinder och möjligheter FÖR att utveckla kriterier för cirkulär upphandling utifrån politiska initiativ, forskning, internationellt arbete och anknytande aktiviteter. Pågående forskning är den aktivitet som i dagsläget huvudsakligen bygger upp ny kunskap om cirkulära upphandlingskriterier. En rekommendation för framtiden är att länka samman löpande forskningsarbete med Upphandlingsmyndighetens kriteriearbete. Allteftersom forskningsarbete visar att tillräcklig kunskap finns om en viss produkts återvinningspotential kan ett kriteriearbete påbörjas koordinerat av Upphandlingsmyndigheten inom ramen för uppbyggnad av en temporär databas kallad Kriterieklivet.   

Prenumerera på våra nyhetsbrev