Upphandla klimatsmart och cirkulärt i ett livcykelperspektiv

IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting utarbetat en rapport som beskriver status och förutsättningar för att införa ett livscykelperspektiv i den offentliga upphandlingen i Sverige. Rapporten tar avstamp i ett stort antal olika bakgrundsförutsättningar – hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats sedan snart 25 år, lagstiftning inom området, förekomst av olika former av upphandlingsstöd från olika aktörer på marknaden, de trender som pågår nationellt och internationellt inom området samt goda exempel på framgångsrika upphandlingar i kommuner. Dessutom ges förslag på tänkbara forskningsuppgifter.

Sammanfattning

Miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång med hjälp av bl.a. drivande miljökrav i offentlig upphandling. Miljöanpassad offentlig upphandling är ett marknadsbaserat och kraftfullt verktyg i arbetet med att styra samhället mot en långsiktigt hållbar konsumtion och produktion.

En snabb internationell utveckling inom området hållbar upphandling har lett till behov att beakta nya aspekter i upphandlingssammanhang. Två av de viktigaste områdena vad avser miljöaspekter är möjligheten att ställa upphandlingskrav ur ett livscykelperspektiv och att utgå från en cirkulär ekonomi som sätter fokus på att minska avfall genom återvinning av material och energi. Detta framkommer särskilt när det gäller att ta klimathänsyn vid upphandling då vår konsumtion i Sverige medför utsläpp av växthusgaser i andra länder som är flera gånger större än våra inhemska utsläpp. Upphandling är det enda praktiska styrmedel som ger kommuner möjlighet att ställa miljökrav på importerade produkter.

I Sverige har Regeringen särskilt tagit sig an denna utmaning genom antagandet av en nationell upphandlingsstrategi. I denna betonas att ett bristande helhetsperspektiv i upphandling kan innebära att effektiva miljöåtgärder, kostnader och värden för andra verksamheter som berörs av upphandlingen inte tas med i kalkylen. Det kan leda till oönskade övervältringseffekter och till en suboptimering av resurser totalt sett. Detta kan, i princip, endast beaktas genom livscykelanalyser, LCA. Trots att det snart är tre år sedan den nationella upphandlingsstrategin lanserades förespråkas inte allmänt användning av LCA-information i offentlig upphandling. I de fall det förekommer sker det genom frivilliga marknadsmässiga initiativ av organisationer som inser betydelsen av effektiva klimatåtgärder i sin upphandlingsverksamhet.

För alla de aktörer som bidrar med olika former upphandlingsstöd innebär detta en utmaning att ta sig an nya arbetsuppgifter i framtiden. Den offentliga upphandlingen står inför nya och spännande utmaningar. Behovet av att beakta ett livscykelperspektiv har visat sig vara mycket betydelsefullt för en effektiv upphandling för att ge en helhetsbild av en produkts miljöpåverkan och möjligheten att skapa cirkulära materialflöden. I praktiken innebär detta att upphandlande myndigheter måste börja inkludera ett livscykelperspektiv i sina förfrågningsunderlag och säkerligen på sikt t.ex. inkludera LCA-information i sitt upphandlingsarbete och miljödeklarationer, EPD, som sammanfattar en produkts miljöprestanda i ett livscykelperspektiv, som särskilt tagits fram för användning i upphandlingssammanhang.

Det finns goda förutsättningar att inkludera LCA-information i den offentliga upphandlingen. Flera organisationer tillhandahåller öppna databaser med LCA-information. Det finns också tillgång till flera standardiserade tillvägagångssätt och verktyg som utvecklats för användning inom upphandlingsområdet. Detta gäller särskilt miljödeklarationer, EPD, som fått ett brett internationellt genomslag i första hand inom bygg- och livsmedelsområdet.

Cirkulär upphandling är ett relativt nytt begrepp inom upphandlingsområdet. Det finns exempel på framgångsrika upphandlingar som har gett företräde för återanvändning och återvinning av material och energi. Däremot saknas en gemensamt förfarande som kan komma till allmän användning för upphandling av cirkulära materialflöden. Dock pågår ett flertal forskningsprojekt inom området.

Rapporten tar avstamp i ett stort antal olika bakgrundsförutsättningar – hur den miljöanpassade offentliga upphandlingen utvecklats sedan snart 25 år, lagstiftning inom området, förekomst av olika former av upphandlingsstöd från olika aktörer på marknaden samt goda exempel på framgångsrika upphandlingar i kommuner. Dessutom ges förslag på tänkbara forskningsuppgifter i framtiden samt en historisk återblick av arbetet med miljöanpassad offentlig upphandling.

Rapporten syftar också till att informera om utgångspunkterna för att kunna beakta ett livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi i den miljöanpassade offentliga upphandlingen, de trender som pågår nationellt och internationellt samt förslag på hur detta skulle kunna ske genom vidareutveckling av olika typer av upphandlingsstöd inkluderande kompletterande former av hållbarhetskrav. Rapporten förordar en breddning av konceptet effektiv upphandling till att omfatta tre sammanhängande utgångspunkter – LCA-underlag, drivande miljökrav och incitamentsavtal.

Liksom för klimatområdet synes utveckling av nya upphandlingsförfaranden, också för cirkulär upphandling, ske genom frivilliga marknadsmässiga initiativ, som förhoppningsvis med tiden kan få ett brett marknadsmässigt genomslag. Det är dock viktigt att tydligt poängtera att de organisationer som tillhandahåller upphandlingsstöd börjar efterfråga LCA-information i sina förfrågningsunderlag både vad avser klimatåtgärder och cirkulära materialflöden, då det synas vara det enda verkningsfulla sättet att motivera leverantörer att ta fram sådana underlag i sina anbud.

I den nationella upphandlingsstrategin om en miljömässigt ansvarsfulloffentlig upphandling framgår att ett modernt miljö-¬ och hållbarhets¬arbete förutsätter att en organisation har ett livscykelperspektiv men att framtida utvärderingar av hållbar upphandling behöver utvecklas för att kunna mäta i vilken mån upphandlingarna har haft en effekt i form av minskad miljö¬ påverkan ur ett livscykelperspektiv. Denna rapport kan förhoppningsvis vara ett stöd i detta arbete.

Prenumerera på våra nyhetsbrev