Ställ verifierbara miljökrav - eller på 'heder och samvete'

En grundläggande förutsättning är att alla miljökrav måste vara möjliga att verifiera på ett objektivt sätt. Ett krav är inget skarpt krav om det inte går att verifiera och följs upp av beställaren. Verifierbara miljökrav och kontroll av dessa är en grundförutsättning för att upphandlingen skall kunna vara drivande i ett hållbarhetsarbete. Detta bekräftas också i den enkät som utförts kopplat till utredningen. Frågan vi därför vill ha svar på är; vilka krav kan ställas och vilka bevis skall man som inköpare kräva in från leverantörerna? Rapporten redovisar definitioner på bevis och ger en generell struktur för hur dessa skall användas och ett tillämpningsexempel. Vidare konstateras att beställare i kravspecifikationen måste ange hur verifieringen skall genomföras för att kunna säkerställa likabehandlingsprincipen och att det bör ställas färre miljökrav men att börja följa upp dem. Att följa upp ställda krav ökar upphandlingens trovärdighet och utgör en viktig del av kontraktsefterlevnaden. Slutligen konstateras att för att offentlig upphandling skall kunna var drivande är det en förutsättning att miljökraven är relevanta (dvs omfattar påvisbart betydande miljöaspekter) och i den mån det är möjligt göra sådana krav till utvärderingskriterier som ges betydande vikt vid anbudsutvärderingen

Prenumerera på våra nyhetsbrev