Perspektiv på gröna finansieringskriterier som drivkraft för hållbarhet i byggsektorn

Denna rapport har tagits fram inom ramen för projektet Klimatkrav till rimlig kostnad. I nära samverkan med projektet har livscykelbaserade kriterier för finansiering via så kallade gröna lån utvecklats. Syftet med föreliggande rapport är att kortfattat sätta finansiering baserat på gröna kriterier i perspektiv, att belysa vad som driver efterfrågan på finansiering baserat på gröna kriterier och vad sådan finansiering kan få för roll för omställningen till en koldioxidsnål byggsektor.

Sammanfattning

Bland produkter på kapitalmarknaden som syftar till att kanalisera kapital till hållbara investeringar, baserat på gröna kriterier, märks så kallade gröna lån och gröna obligationer. Marknaden för gröna lån och gröna obligationer har vuxit starkt under de senaste åren. Jämfört med gröna lån karaktäriseras gröna obligationer av en högre grad av transparens och standardisering. Det går att urskilja tre huvudsakliga anledningar till att fastighetsbolag efterfrågar grön finansiering.


• Att nå ut till en bredare bas av möjliga investerare och långivare.


• Att få tillgång till finansiering till lägre kostnad.


• Ett positivt signalvärde som kan bidra med varumärkesfördelar.

När det gäller frågan om ”additionalitet”, alltså om grön finansiering bidrar till fler och mer långtgående åtgärder i riktning mot hållbar utveckling, har följande tre förklaringar identifierats.


• Skuldfinansiering med gröna kriterier innebär ett externt löfte gentemot en finansiär. Ryktesrisken förknippad med att inte uppfylla lyftet bidrar till en starkare drivkraft att leva upp till satta hållbarhetsmål jämfört med enbart interna mål.


• Engagemang i grön finansiering öppnar upp nya kommunikationskanaler inom företaget och kan stärka samordningen mellan hållbarhetsfunktionen och finansfunktionen. Detta kan bidra till ett mer sammanhållet och effektivt hållbarhetsarbete.


• Prisfördelarna med grön finansiering kan vara en drivkraft till en högre ambitionsnivå i hållbarhetsarbetet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev