Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Resultat 2009

I maj 2009 startade IVL Svenska Miljöinstitutet AB länsbaserade undersökningar av marknära ozon inom 'Ozonmätnätet i södra Sverige' i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Jönköping, Västra Götaland, Östergötland samt Västmanland på uppdrag av Länsstyrelser och Luftvårdsförbund. Grundtanken med detta Gemensamma Delprogram är att ge en mer detaljerad heltäckande bild av ozonbelastningen i bakgrundsmiljö i södra Sverige. Målet är även att kartlägga eventuella överskridanden av olika målvärden för ozon, både miljökvalitetsnormerna för utomhusluft och miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Inriktningen ligger i första hand på det ozonindex som beskriver inverkan av ozon på växtligheten (AOT40). Ett mätår omfattar perioden 1 mars till den 30 september. Området som omfattas av Ozonmätnätet ligger huvudsakligen söder om den biologiska norrlandsgränsen, vilket kan vara viktigt för sambandet mellan ozondynamiken och temperaturdynamiken. Urbana och periurbana områden omfattas inte av mätprogrammet. Eftersom ozon är en gränsöverskridande luftförorening är mätstationerna inom Ozonmätnätet i södra Sverige indelade i zoner som baseras på klimatologi och ej efter länsgränser. De fem zonerna är en kustzon, en central zon som domineras av småländska höglandet, en västlig zon, en ostlig zon och en nordlig zon. Övervakningen baseras på en metodik att uppskatta viktiga ozonindex utifrån enkla ozonmätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis i kombination med lufttemperaturmätningar på timbasis. Dessutom används förekommande ozonmätningar med instrument på timbasis. Metoden bygger på att det finns ett samband mellan variationen hos timvisa värden av ozonhalter inom en mätperiod och variationen hos luft-temperaturerna under samma period. Resultaten från 2009 års mätningar bekräftade att denna metodik fungerar. Sommarhalvåret 2009 karakteriserades i hög grad av lågtrycksbetonat väder och därmed även låga ozonhalter. När denna vädertyp råder brukar skillnaderna mellan olika mätplatser vad gäller temperatur och ozonhalter att bli förhållandevis små. Årets resultat inom Ozonmätnätet bekräftar detta, med relativt små skillnader av de genomsnittliga dygnsvariationerna i temperatur mellan kustlokaler samt högt och lågt belägna lokaler i inlandet. De kustnära lokalerna hade som väntat minst dygnsvariation i temperatur, främst beroende på att nattemperaturerna var högre än vid andra typer av lokaler. Lågt belägna lokaler hade i genomsnitt lägre temperaturer nattetid än övriga. Generellt var ozonförekomsten under 2009 högst under april och maj, vilket är ett vanligt förekommande mönster. Under de följande månaderna sjönk ozonhalterna betydligt, men var dock i genomsnitt högre i juni än under juli, augusti och september. Kustlokalerna hade högst ozonkoncentrationer, följt av högt belägna lokaler i inlandet. Sannolikt hade dessa skillnader, liksom skillnaderna mellan olika lokaler och kategorier i temperatur, varit större under en sommar med mer högtrycksbetonat väder. Inom kategorin låglänta platser fanns det en tendens till lägre ozonhalter i nordlig-, ostlig- och västlig zon jämfört med den centrala zonen och kustzonen men variationen är relativt stor inom zonerna. Generationsmålet för ozon, som gäller från 2020 är satt till 50 µg m-3 (april-september), överskreds vid samtliga kategorier i samtliga zoner. Överskridandet var dock litet för låglänta platser i den nordliga och ostliga zonen. Variationen mellan mätlokaler gör att på enstaka låglänta lokaler i den ostliga zonen samt i den nordliga zonen kan medelhalten april-september ha varit strax under målvärdet. Det finns ett förslag till miljömål för skydd av växligheten på AOT40 20 000 µg m-3 timmar för sommarhalvåret som föreslås gälla från 2015. Resultaten från 2009 visar att detta målvärde sannolikt inte överskreds på någon plats i södra Sverige. Miljökvalitetsnormen för ozon som ej får överskridas 2010 - 2019 med mer än 18 000 µg m-3 timmar beräknat som AOT 40 (maj-juli), bestämt som ett glidande 5-årsmedelvärde. Från 2020 sänks målärdet till 6 000 µg m-3 timmar som ej får överskridas något år. Årets resultat visar att för 2009 låg de beräknade AOT40-värdena klart under miljökvalitetsnormen vid samtliga kategorier i samtliga zoner. Även om den nya strängare normen, som skall gälla från och med 2020 hade gällt idag hade normen endast överskridits vid en kustnära lokal i kustzonen och vid en låglänt lokal i den centrala zonen. Sammanfattningsvis kan sägas att under sommaren 2009 överskreds inga föreslagna miljömål eller gällande miljökvalitetsnormer som gäller AOT40 inom något område i södra Sverige. Endast generationsmålet inom Frisk Luft på 50 µg m-3 som sommarhalvårsmedelvärde, överskreds under 2009 i hela södra Sverige. Avsaknaden av överskridanden kan förklaras av de låga ozonhalter som uppmättes under 2009. Sannolikt låg ozonhalterna under 80 µg m-3 den mesta tiden, vilket medförde att det ej bidrog till AOT40 värdena

Prenumerera på våra nyhetsbrev