Miljöeffekter vid etablering av NPC-projektet i Nynäshamn.

IVL har på uppdrag av Nynäshamns kommun utfört en miljöeffektbeskrivning för den planerade anläggningen för ammoniaktillverkning, NPC-kombinatet, i Nynäshamn. Vid processen, förgasning av kol, produceras dessutom värme som skall levereras till Stockholm för uppvärmningsändamål. Utsläppen till luft av svaveloxid och kväveoxider kommer att bli oförändrade eller öka. Grundvattnet i anslutning till kollagret och slaggdeponin kommer sannolikt inte att utsättas för någon större risk för miljöpåverkan med föreslagna åtgärder. I vattenmiljön medför sannolikt minskade utsläpp av olja att recipienten fortsätter att tillfriskna. Utsläppen av kväve kan lokalt få en kraftigt gödande effekt. Direkt påvisbara toxiska effekter av ammoniak och cyanid bör kunna undvikas under normala driftsförhållanden. Alla ansträngningar bör göras för att förhindra utsläpp av PCB.

Prenumerera på våra nyhetsbrev