Livscykelanalyser - förstudie. Diskussion kring metoder för bedömning av total miljöpåverkan, 'från vaggan till graven'.

En ökande insikt att miljöpåverkan inte endast uppstår i samband med industriella processer utan under en produkts hela livscykel har medfört ett ökat intresse för livscykelanalyser. Dessa syftar till att utvärdera totala miljöpåverkan från en produkt (eller en aktivitet) under produktens hela livstid, ibland uttryckt som 'från vaggan till graven'. I denna begränsade litteraturstudie har några av de befintliga metoderna för livscykelanalyser studerats. Denna genomgång visar att de metoder som idag används är behäftade med vissa problem. För att livscykelanalyser skall kunna utvecklas till ett operationellt användbart verktyg för analys av total miljöpåverkan krävs en metodutveckling inom olika områden varav några identifieras här.

Prenumerera på våra nyhetsbrev