Indikatorer för hållbarhetsbedömningar av svenskt skogsbruk och skogsindustriella produkter

IVL verkar inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest, i samarbete med SLU och Skogforsk, med att beskriva alternativa, framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, i ett hållbarhetsperspektiv. Metoder har tagits fram för att beräkna fyra olika typer av hållbarhetsindikatorer för svenskt skogsbruk: 1. Påverkan på biologisk mångfald; 2. Påverkan på klimat; 3. Sociala aspekter; 4. Ekonomiska aspekter. Metodik beskrivs för att överföra indikatorerna till en jämförbar, relativ skala, baserat på referensscenarier.

Sammanfattning

Rapporten har tagits fram inom forskningsprogrammet Mistra Digital Forest som leds av Skogsindustrierna. IVL deltar i programmet, i samarbete med SLU och Skogforsk, med att beskriva alternativa, framtida scenarier för produktion och användning av skogsråvara, för dagens och framtidens skogsbruk, i ett hållbarhetsperspektiv, främst baserat på visualiseringsverktyget BioMapp Framtagning av metodik för att beräkna hållbarhetsindikatorer för svensk skoglig sektor utgör en viktig verksamhet.

Metoder har tagits fram för att beräkna fyra olika typer av hållbarhetsindikatorer:

1. Påverkan på biologisk mångfald                                                                            2. Påverkan på klimat, uppdelat på fossilt och biogent ursprung                                  3. Sociala aspekter, såsom skogens rekreationsvärden                                                  4. Ekonomiska aspekter, såsom antal arbetstillfällen, skogsbrukarens ekonomiska intäkter, samt nationalekonomiska aspekter.

Dessa vitt skilda hållbarhetsindikatorer behöver kunna jämföras och vägas mot varandra. Metodik beskrivs för att överföra indikatorerna till en jämförbar, relativ skala, baserat på referensscenarier. Indikatorerna behöver också kunna knytas till storleken på arealen som används för produktion av skogsråvara samt hur mycket skogsråvara som produceras på denna areal.

Prenumerera på våra nyhetsbrev