Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation- Specificering till Fi2xml

Målet med projektet är att ta fram ett kommunikationsformat (filformat) som hanterar livs-cykelbaserade miljö- och kostnadsdata för byggmaterial, byggdelar och delsystem och hela byggnader eller andra konstruktioner. Filformatet skall kunna innehålla såväl de underlagsdata som krävs för att göra en beräkning eller för att kommunicera det färdigt beräkningsresultat. Att i vissa lägen bara redovisa beräkningsresultatet och inte alla underliggande data, såsom en mängdförteckning, bedömer vi som viktigt för att även kunna hantera sekretessproblem när formatet används kommersiellt i värdekedjan. Det filformat som tagits fram utgör ett tillägg till Fi2 som förvaltas av Föreningen för Förvaltingsinformation. Vi har lagt till en produktmodell, samt till denna en möjlighet att hantera ytor i Fi2. Genom att ta höjd för miljöinformation i den digitala produktmodellen är det vår övertygelse att man samtidigt sett till att man kan hantera andra aspekter. Genom att etablera ett kommunikationsformat för LCC- och LCA-beräkningar, samt att samtidigt kunna hantera byggvarudeklarationer (BVD3) och miljövarudeklarationer enligt byggproduktförordningen, underlättas hanteringen av hållbarhetsaspekter i BIM. En delmängd av information i filformatet som föreslagits, omfattar LCA-miljövarudeklarationen enligt nya byggproduktförordningen samt BVD3 enligt Kretsloppsrådet. På så sätt har vi skapat en ny uppdaterad byggproduktdeklaration, vilket vi här benämner BVD4. Med det filformat som tagits fram kan man ställa krav på sina leverantörer på att lämna ifrån sig information på ett digitalt sätt, vilket förenklar hanteringen av hållbarhetsrelaterad information i bygg- och förvaltningsprocessen, som till mångt och mycket hanteras manuellt idag.

Prenumerera på våra nyhetsbrev