EPS-systemet. Ett PC-anpassat system för att utveckla och tillämpa miljöprioriteringar vid produktutveckling - från vaggan till graven.

Den ökade fokuseringen på produkters miljöpåverkan med särskild inriktning på förpacknings- och avfallsfrågor samt miljömärkning har pekat på behovet av allmänna och generella accepterade bedömningssystem för att, utifrån ett miljömässigt perspektiv, studera en produkt under hela dess livscykel - från vaggan till graven (from cradle to grave). Befintliga metoder för sådana s k livscykelanalyser eller miljöprofilmodeller, beskriver, ofta mycket ingående, råvaruanvändning, energiförbrukning, utsläpp till miljön och avfallsmängder. En nyligen genomförd internationell uppsummering av kunskapsläget visade dock att dessa metoder är behäftade med vissa metodproblem samt att det tycks råda ett allmänt missförstånd vad metoderna egentligen beskriver samt vilka begränsningar som föreligger. Vad som helt saknas i nuvarande metoder är en analys av miljöpåverkan, där hänsyn först tas till naturresursförbrukning och utsläpp, varefter slutlig sammanvägning och bedömning göres. Det föreslagna EPS-systemet (Environmental Priority Strategies in Product Design) utgör ett system för en komplett bedömning av en produkts miljöpåverkan - en form av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av produkter. Systemet bygger på principen att med miljöindex för naturresursförbrukning, effekter av utsläpp, material och processer beräkna ett miljöbelastningstal (Environmental Load Value, ELV) för att på så vis ge ett relativt och kvantitativt mått på en produkts miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall. EPS-systemet utgör en flexibel grundmodell för vidare verifiering och komplettering av satta miljöindex samt produktspecifiering. Vid utarbetandet av EPS-systemet har särskilt vikt lagts vid att göra det användarvänligt och kompletterbart för allehanda aspekter och löpande uppdatering. Det har därför formen av ett enkelt dataprogram, i vilket matas in uppgifter om råvaruanvändning, energiförbrukning och utsläpp. Användandet av dataprogrammet skall utgöra en enkel arbetsrutin för att, tillsammans med andra likartade bedömningar, användas av främst konstruktörer men också inköpare inom ramen för en miljöanpassad produktutveckling. Andra intressanta tillämpningsområden utgör miljökonsekvensbeskrivningar av fasta anläggningar, miljörevision, förlängt producent- och produktansvar, miljövarudeklarationer, miljömärkning samt miljöräkenskaper ('grön BNP'), d v s mycket av det som inryms inom begreppet 'Clean Technologies'.

Prenumerera på våra nyhetsbrev