Alternativa material till PVC, Investering och analys av genomförda livscykelanalyser m m avseende jämförelser av PVC och alternativa material för olika produktgrupper

Naturvårdsverket har uppdragit åt IVL att genomföra en studie, i vilken publicerade livscykelanalyser (LCA) och andra studier där PVC jämförts med alternativa material för olika produktgrupper skall inventeras, sammanställas och analyseras. I uppdraget ingår också en kvalitativ miljökonsekvensbedömning av PVC jämfört med alternativa material för utvalda produktgrupper baserad på det sammanställda underlaget i den omfattning och utsträckning som underlagets kvalitet medger. Utifrån en LCA kan man oftast inte dra slutsatser av typen 'Produkt A är miljömässigt bättre än produkt B'. Ett huvudskäl till varför det är svårt att dra så långtgående slutsatser är att det alltid finns osäkerhet i beskrivningar av system, dataluckor och kunskap om olika miljöproblem. Den typ av information som en LCA kan producera är oftast en identifiering av viktiga aspekter, nyckelfaktorer, i de system man studerar. I denhär studien är de nyckelfaktorer vi identifierar framför allt mellan olika produkter med avseende på deras bidrag till olika miljöhot och effektkategorier. Utifrån en checklista över miljöhot, effektkategorier, som bör inkluderas i en studie för att man skall kunna dra slutsatser om total miljöpåverkan kan konstateras att i ingen av de studier vi har fördjupat oss i här finns underlag för att man ska kunna behandla alla dessa miljöhot. En LCA kan däremot identifiera vissa viktiga aspekter, och skillnader, inom och mellan analyserande system.

Prenumerera på våra nyhetsbrev