Journalister samlade under en presskonferens med anteckningsblock och mikrofoner,
 1. Startsida
 2. Press
 3. Pressmeddelanden och nyheter

Pressmeddelanden och nyheter

Här hittar du våra senaste pressmeddelanden och nyheter.

 • | pressmeddelande
  Forskare undersöker sambandet mellan luftföroreningar, hälsa och välfärd
  Löper vissa samhällsgrupper i de nordiska länderna större risk än andra att drabbas av sjukdom och för tidig död på grund av luftföroreningar, och i så fall: vilken betydelse har detta för fördelningen av välfärd i Norden?
 • | pressmeddelande
  Teknikskifte viktigare än bilens storlek
  Bonus för den som kör en bil med låga koldioxidutsläpp och straffavgift för den som kör en särskilt bränsleslukande bil – det så kallade bonus-malus-systemet utreds nu på uppdrag av regeringen. IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat på dess konsekvenser i ett livscykelperspektiv.
 • | pressmeddelande
  IVL kombinerar styrmedel för maximal resurseffektivitet
  Råvarorna i metallindustrin är ändliga och dyrbara. En del av dem utvinns bara på ett fåtal ställen på jorden. Hela produktionskedjan måste bli mer resurseffektiv och beroendet av nyproducerade metaller behöver minska, både för att vi ska bli mindre sårbara i dag och för att resurserna ska räcka till framtida generationer.
 • | pressmeddelande
  Hållbara transporter – om fordonspolitik, utsläppsfusk och bilsnålt byggande
  Den 19 november är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets årliga konferens Hållbara transporter. Årets program följer upp Volkswagens utsläppsfusk och det blir debatt om fordonspolitik, bonus-malus-system och miljöbilar. Hur pass miljövänliga är de egentliga och hur påverkar de vår hälsa och stadsluften?
 • | pressmeddelande
  ”Bra Boverket – men det ni efterlyser finns redan”
  IVL:s expert Martin Erlandsson kommenterar här Boverkets rapport till regeringen ”Byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv” som lämnades till regeringen den 30 september.
 • | pressmeddelande
  30 års miljöövervakning visar att försurningen fortfarande håller södra Sverige i sitt grepp
  Den 13-14 oktober firar det regionala miljöövervakningsnätet Krondroppsnätet 30 år. Sedan 1985 har forskarna inom nätverket följt utvecklingen av svavel- och kvävenedfall och dess påverkan på markvattenkvaliteten i Sverige. Mätningarna visar att stora delar av södra Sverige fortfarande är försurade och att återhämtningen går långsamt. Det finns också tecken på att skogen närmar sig kvävemättnad och att det finns risk för att kväve läcker ut till grund- och ytvatten och ytterligare bidrar till övergödningen.
 • | nyhet
  Nordiskt samarbete kring förbättrad plaståtervinning
  IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i en av världens största konferenser om avfallshantering, som arrangeras på Sardinien 5-9 oktober. Anna Fråne och Åsa Stenmarck presenterar resultat från ett tvåårigt projekt om hur insamling och återvinning av plastavfall i Norden kan öka.
 • | pressmeddelande
  Så kan livscykelanalys användas i offentlig upphandling
  Offentlig upphandling representerar betydande ekonomiska summor. Omfattningen uppskattas motsvara 20 procent av Sveriges BNP – och den bebyggda miljöns del av detta är betydande. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet.
 • | nyhet
  IVL-labb analyserar metaller i mossa
  Nu börjar IVL:s analysarbete av tungmetaller i mossa. Mossinventeringarna äger rum vart femte år sedan 1975 och omfattar i år över tusen provplatser över hela landet.
 • | pressmeddelande
  Östersjöseminarium 8 oktober 2015  – om åtgärdsprogram, mikroskräp och nya tekniker
  Den 8 oktober är det dags för IVL Svenska Miljöinstitutets Östersjöseminarium. I år diskuterar vi vattenpolitik och Östersjöländernas olika åtgärdsprogram. Räcker åtgärdsprogrammen till för att förbättra Östersjöns miljö – och framför allt – kommer de att genomföras?
 • | pressmeddelande
  Åtgärder för att minska problem med skärvätskor i verkstadsindustrin
  Under senare år har det förekommit flera utbrott av luftvägsbesvär inom verkstadsindustrin. Orsaken anses vara att anställda utsatts för aerosol (dimma) från skärvätskor. IVL Svenska Miljöinstitutet har i samarbete med åtta företag utvecklat åtgärder som minskar spridningen av skärvätskedimma och därmed också risken för luftvägsbesvär.
Nyhetsarkiv
Återställ