Logotyp
Foto: Per Westergård

45 miljoner för återanvändning av avloppsvatten

IVL och Xylem satsar 45 miljoner på återanvändning av avloppsvatten

Brist på färskt vatten är ett växande problem i många delar av världen. IVL Svenska Miljöinstitutet gör därför en FoU-satsning tillsammans med Xylem på totalt cirka 45 miljoner kronor för att utveckla tekniker som ska göra det möjligt att återanvända och nyttiggöra renat avloppsvatten.

Innovationssatsningen görs vid testanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som ägs av IVL och KTH. Här kommer det att byggas ett antal olika reningssteg och reningssystem som är baserade på bästa kända teknik. Dessa kommer att vidareutvecklas på olika sätt och optimeras ur ett helhetsperspektiv samt utvärderas med hjälp av livscykelbedömning.

- Tanken är att vi ska kunna ta fram flera alternativ av reningssystem för att rena kommunalt avloppsvatten i olika delar av världen till olika vattenkvaliteter som därefter kan återanvändas av exempelvis industrier, jordbruket, som duschvatten eller spolvatten i toaletter. Att samtidigt som det är brist på färskvatten använda denna dyra resurs till sådant som inte kräver vatten av så hög kvalitet är inget annat än ett oförsvarligt slöseri, säger Östen Ekengren, vice VD IVL Svenska Miljöinstitutet.

Projektet, som till att börja med löper på fyra år, är ett så kallat samfinansierat forskningsprojekt med en budget på drygt 20 miljoner kronor. Därutöver investerar Xylem drygt 25 miljoner kronor i olika reningskomponenter, drift och underhåll etc.

- Vi investerar så kraftigt i Sjöstadsverket därför att det möjliggör banbrytande forskning och utveckling. Eftersom de globala behoven av hållbara och kostnadseffektiva lösningar är enorma, hoppas vi förstås kunna sälja vår teknik med framgång runt om i världen, säger Ulf Arbeus, forsknings- och utvecklingschef Xylem.

Bakgrunden till IVL:s och Xylem:s FoU-satsning är det faktum att vattensituationen i världen blir alltmer kritisk. Vattenförbrukningen ökar till följd av ökad befolkning, förbättrad levnadsstandard i utvecklingsländerna och inflyttning till städer. Samtidigt blir tillgången till rent färskvatten mer och mer begränsad, bland annat som följd av klimatförändring och en överexploatering av grundvatten. Dessutom begränsar utsläpp av föroreningar möjligheten att använda ytvatten. På flera håll i världen är även tillgången på färskvatten snedfördelad, vilket ökar vattenstressen och risken för allvarliga konflikter.

- Behoven är stora världen över och vi har här en stor exportmöjlighet som omfattar allt från systemkunnandet till tekniska lösningar, säger Östen Ekengren.
För mer information kontakta:

Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel: 08-598 563 43
Ulf Arbeus, ulf.arbeus@itt.com, tel: 08-475 67 54

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL