Logotyp

Innovativ rening av läkemedelsrester vid

återvinning av avloppsvatten vid Visby reningsverk

Dagens samhälle står inför en rad olika utmaningar relaterat till miljö- och klimatfrågor. Flera olika miljöparametrar är starkt sammankopplade och påverkar varandra. Klimatför-ändringarna och den pågående föroreningen av vattenmiljön kommer till exempel att ytterligare öka trycket på naturliga vattenresurser och leda till ökad brist på tillgång till rent vatten i många regioner i världen; så även på Gotland. Därför ökar behovet av återvinning av avloppsvatten. Vi har i detta projekt utvärderat om återvinning av avloppsvatten samtidigt kan förbättra möjligheterna att avskilja oönskade ämnen i den koncentratström som återstår efter återvinningen och som är tänkt att ledas till recipient.

Pilotprojektet har visat att återvunnet vatten med drickvattenkvalité kan produceras och att en effektiv rening av RO-retentat för läkemedelsrester kan åstadkommas med olika reningstekniker. Detta innebär att det går att åstadkomma en attraktiv process där merparten av avloppsvattnet kan hållas kvar på land och att den mindre volymen som släpps till recipienten kan renas från läkemedelsrester.

Projektet genomfördes med hjälp av en pilotanläggning för recirkulation av renat avloppsvatten vid Region Gotlands reningsverk i Visby med hjälp av avancerad membranteknik. Vid produktion av ett återvinningsbart vatten avskiljs mikroföroreningarna som läkemedelsrester till ett koncentrat (retentat) som därefter kan vidarebehandlas innan det leds till recipienten.

Resultaten från pilotförsöken visar att aktivt kol framstår som den mest kostnadseffektiva tekniska lösningen som skulle kunna implementeras för behandling av retentat. Projektet har visat att om läkemedelsrening ska implementeras kan det vara både resurseffektivt och kostnadseffektivt att recirkulera avloppsvatten och rena en mindre ström med avseende på läkemedelsrester.

Förutom att visa de tekniska möjligheterna beskriver och diskuterar projektet även andra aspekter för recirkulering av renat avloppsvatten och ett minskat utsläpp av mikroföroreningar.

Projektdokumentationen finns här:

Kontakt:

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL