Logotyp
Pilots

Uppbyggnad

Allmänt
Försöksanläggningen är i huvudsak indelad i olika aeroba och anaeroba linjer som kan köras med "vanligt" avloppsvatten samt koncentrerat avloppsvatten från Hammarby Sjöstads duplikata avloppssystem. Det vanliga avloppsvatten är inkommande vatten till Henriksdals reningsverk vilket är Stockholms största reningsverk. Linjerna har en varierande kapacitet på mellan 0,1-6 m³/h och har en grovrening som gemensamt förbehandlingssteg. Inflödet till pilotlinjerna kan vara statiskt eller dynamiskt med möjlighet till egna simulerade flödesvariationer eller direkt kopplade till de faktiska variationer som finns in till Henriksdalsverket. Allt utgående vatten (inkl. slam) återförs till inloppet av Henriksdalsverket vilket medför att inga utsläppsbegränsningar påverkar verksamheten.

Försöksanläggningen har ett antal fasta pilotlinjer som beskrivs nedan. Förutom dessa fasta pilotlinjer finns även olika mobila enheter och reningssteg som kan kopplas på olika linjer. Till dessa räknas t.ex. behandling med ozon, UV-ljus, väteperoxid och aktivt kol, omvänd osmos, mikrofiltrering och ultrafiltrering. Beroende på behov kan även mätare för partikelmätning och diverse onlinesensorer användas i de olika reningsstegen.

De olika processtegen från pilotlinjerna kan kopplas ihop på valfritt sätt. T.ex. kan den ordinarie förbehandlingen med sedimentering bytas ut mot trumfilter, flotation etc. Sedan 2014 har anläggningen ett nytt styrsystem baserat på UniView.

Linje 1

(klicka på bilden för bättre upplösning)

Pilotlinje: Aktivslam/MembranBioReaktor
Denna pilotlinje är en exakt kopia av Henriksdalsverket både nu och i framtiden. I praktiken innebär detta att linjen är uppbyggd som ett bimodulärt reningsverk. Den kan både köras som ett konventionellt modernt svenskt verk, med förfällning och sedimentering, volymer för biologisk behandling, eftersedimentering och sandfilter med möjlighet till efterfällning. Linjen kan dessutom köras som en Bio-P anläggning. Utöver detta kan pilotlinjen köras som en MembranBioReaktor (MBR) så som Henriksdalsverket kommer att se ut i framtiden (se pågående projekt). Det finns även möjlighet att koppla på en slamhydrolys för att få fram lättillgängligt kol till denitrifikationen.

Linje 4

(klicka på bilden för bättre upplösning)

Pilotlinje: Upflow Anaerobic Sludge Blanket
UASB-linjen utför anaerob rening av avloppsvattnet. Vattnet kan förbehandlas med fällning och antingen sedimentering eller flotation. UASB-anläggningen består av två blandningskammare och två reaktorer med gasavskiljning som kan drivas parallellt eller i serie eller i kombinationer av dessa. För närsaltsreduktion ingår antingen ett slutsteg med nitrifikation och denitrifikation i tankar med suspenderat bärarmaterial och slutligen ett trumfilter, eller ett deammonifikationssteg. 

Pilotlinje: Deammonifikation
Sjöstadsverket har tillgång till flera deammonifikationslinjer både för behandling av rejektvatten och i huvudström och som 1-stegs MBBR eller IFAS system.

Pilotlinje: ReUse
Denna pilotlinje består av både sekundära och tertiära behandlingssteg. Huvudbehandlingen utgörs av en modifierad SBR med aktivslamprocess och kontinuerligt inflöde men utan förbehandling. Till detta kan sedan kopplas (i valfritt antal och i valfri ordning) RGSF - Rapid Gravity sandfilter, UV - UV-ljusbehandling, Disk - Diskfilter, UF - Ultrafiltrering (i olika tryckvarianter och material), Ozonbehandling, BAF - BioActive Filter, GAC, och klorering. Systemet kan köras i valfri konfiguration med avseende på kväve- och fosforrening och är nog Sveriges anläggning med flest online sensorer för processuppföljning och styrning.

Pilotlinje: ITEST
Denna pilotlinje består av två identiska reningslinjer med traditionell kväverening. Inkommande vatten till en av linjerna kan värmas upp till önskad temperatur och uppbygganden möjliggör direkt jämförande tester.

Pilotlinje: Membrandestillation
Membrandestillationslinjen består av 10 moduler som kan köras i valfri kombination vid olika temperaturer för uppkoncentrering av strömmar eller produktion av ultrarent vatten. Linjen är kopplad till fjärrvärmenätet men har även egen uppvärmning och ett slutet system för vätskerecirkulering för uppkoncentreringsförsök. 

Pilotlinje: Slambehandling
samt en uppgraderingsanläggning (BioSling). Rötkammarna med gasmätning gör det möjligt att röta överskottsslam från de olika linjerna eller att utföra separata rötningsförsök. Det finns tillgång till separat matning av svartvatten och matavfall.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL