Logotyp

Om Sjöstadsverket

Hammarby Sjöstadsverk en unik resurs. Genom forskningsanläggningen kan VA-forskningen utvecklas i både Sverige och internationellt.

Sjöstadsverket, som ligger i anslutning till Henriksdals reningsverk i Stockholm, har byggts upp av Stockholm Vatten i samband med utbyggnaden av Hammarby Sjöstad. Verket invigdes år 2003.

Sedan den 1 januari 2008 bedrivs hela försöksanläggningen i regi av ett konsortium bildat av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och IVL Svenska Miljöinstitutet. KTH och IVL har stor erfarenhet från långsiktiga stora forskningsprogram och -projekt samt uppdrags- och utvecklingsarbete åt näringslivet. Samarbetet mellan KTH och IVL gör det möjligt att snabbt omsätta forskningsresultat i praktisk användning.

Sjöstadsverket möjliggör ett långsiktigt samarbete mellan forskare, kommunala VA-verk och industri. Anläggningen erbjuder möjligheter till tester, analysverksamhet, demonstrationer m.m. Den används i utbildningssyfte och i samverkan med nationella och internationella gästforskare.

Vision

Verksamheten på Sjöstadsverket gynnar effektivisering och implementering av såväl befintlig som ny teknik och nya metoder. Det är åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan och resursanvändning på reningsverken — och som kan locka ökad internationell finansiering.

Därmed bidrar Sjöstadsverket till att både upprätthålla den befintliga kompetensen och till kompetensutveckling inom vattenreningsteknik, vilket kan öka exporten av svensk miljöteknik.

Sjöstadsverket ska bli Sveriges ledande och internationellt framstående FoU-anläggning inom vattenreningsteknik. Genom forskning och uppvisning ska verket bidra till profilering och exportökning av svensk kunskap samt teknik inom vatten/miljöteknik. Detta leder även till att stärka branschutvecklingen.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL