Logotyp

Hållbar slamhantering

Är det längre försvarbart att sprida avlopps slam?

En ökad energiutvinning från avloppsslam vid reningsverk, återföring av viktiga näringsämnen till åkermark utan negativa bieffekter och kontamineringsrisk genom oönskade mikroföroreningar, tungmetaller, mikroplaster, m.m., samt en problemfri hantering av restprodukter, är några av de utmaningar som kräver en hållbar slamhantering. Vi har under många år jobbat med olika delar som en hållbar slamhantering bygger på och består av. Detta inkluderar olika alternativa slamhanteringslösningar baserat på förbättringar eller utökning av befintliga system. Här ingår både effektivare avvattningstekniker, fosforutvinning, enkla processer för en ökat biogasproduktion, hantering av mikroföroreningar i slammet, multiresistens, smittorisk, utsläpp av växthusgaser vid biogasroduktion, upgradering och slamlagring/-spridning. Även en utökat behandling med hjälp av hydrotermiskt förkolning (HTC), torkning, pyrolys, termiskt behandling etc. ingår. Allt med ett holistiskt systemperspektiv för att garantera en resurseffektiv implementering av slamhantering i samhället. Vi har både mobila och stationära rötningspiloter i olika storlekar samt en anaerob reningslinje (UASB).

 

Övergripande introduktion, problemställning, lösningar, m.m.

 

Föroreningar

 

Tekniker och lösningar

 

Mer info/kontakt (info@sjostadsverket.se)

Kontakta oss oberoende av om ni är i behov av en första sondering eller redan har konkreta planer/projekt. Vår långa erfarenhet, vårt oberoende och icke-kommersiella verksamhet garanterar en ärlig och realistisk bedömning av er situation och era behov.

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL